Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, INFILTRATIE- EN BUFFERVOORZIENINGEN

 

 
Waarom deze verordening?

Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt doordat de riolering de plotse en massale toevloed van regenwater  na een felle regenbui niet kan verwerken. Deze stedenbouwkundige verordening legt elke verbouwer een aantal maatregelen op om te voorkomen dat regenwater onmiddellijk afgevoerd wordt.

Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat regenwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid water met een vertraging wordt afgevoerd. De plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden.

Let op: Deze verordening is geldig in het hele Vlaamse gewest. Provincies en gemeenten kunnen strengere regels afvaardigen voor hun grondgebied. Contacteer dus uw gemeente en provincie.

In de provincie Vlaams-Brabant geldt een provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen die de aanleg van niet-doorlatende verhardingen slechts uitzonderlijk toelaat. Klik hier voor meer info.

 

Nieuwe verordening

De Vlaamse Regering heeft op 5 juli 2013 een nieuwe verordening hemelwater definitief goedgekeurd. De nieuwe verordening is een aanzienlijke verstrenging van de huidige regelgeving, die uit 2004 dateert:

  • Elke constructie of verharding groter dan 40m² zal aan de verordening moeten voldoen.
  • Nieuwe eengezinswoningen en nieuwe  gebouwen groter dan 100m² zullen een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moeten voorzien. Dat is aanzienlijk groter dan de 3.000 liter die momenteel als minimum geldt.
  • De meeste nieuwe constructies zullen over een infiltratievoorziening moeten beschikken. 
  • Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.
  • Bij verkavelingen met aanleg van nieuwe wegenis zullen collectieve infiltratievoorzieningen verplicht worden.

De nieuwe verordening treedt in werking op 1 januari 2014, voor de dossiers die vanaf die datum worden ingediend. Voor de dossiers, ingediend voor 1 januari 2014 blijft de verordening uit 2004 van toepassing.

tekst van de verordening uit 2013  

technisch achtergronddocument bij de verordening uit 2013

op de website van de CIW kunt u watertoets en verordening elektronisch invullen en uitprinten

 

 

tekst van de verordening uit 2004 

 

Formulieren over hemelwater (verordening 2013, dossiers ingediend na 1/1/2014)

 

Formulieren over hemelwater (verordening 2004, dossiers ingediend voor 1/1/2014)

Opgelet: in de provincie Vlaams-Brabant geldt een provinciale, strengere regeling met een eigen formulier. Ook gemeenten kunnen een eigen regeling bezitten.

 © 2014 Ruimte Vlaanderen -