Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Actueel

Zoals reeds eerder werd gecommuniceerd, is de Codextrein Ruimtelijke Ordening in aantocht, weliswaar met een vertraging. Deze vertraging heeft tot gevolg dat de Vlaamse Regering tegen 1 januari 2018 niet meer het nodige uitvoeringsbesluit kan opmaken om de integratie te bekomen van de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten (de zogenaamde ‘socio-economische vergunning’) in de omgevingsvergunning. 

Lees meer


De Codextrein Ruimtelijke Ordening zal heel wat wijzigingen met zich meebrengen voor de VCRO. De invoering van het nieuwe beleidsplanningssysteem, maatregelen om het ruimtelijk rendement te verhogen en de gewijzigde regelgeving over de omgevingsvergunning zijn slechts enkele voorbeelden. Om iedereen hier zo goed mogelijk over te informeren, organiseren we enkele beleidsfora. Voor externe doelgroepen gaan die door op 29 januari (Gent), 6 februari (Leuven) en 20 februari (Brussel). Een interne sessie volgt op 8 februari. De concrete timing en praktische info volgt later.


Op 1 januari 2018 treedt de nieuwe procedure rond onteigeningen in werking. Het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 zorgt voor een eenvormige, proactieve en efficiënte onteigeningsprocedure voor alle onteigeningen binnen het Vlaams Gewest. Het decreet past ook op consequente wijze het subsidiariteitsprincipe toe. De lokale besturen kunnen voortaan autonoom beslissen of ze een onteigening uitvoeren en de democratisch gelegitimeerde lokale autoriteiten oefenen hun toezichtsrol uit op lokale instanties die onteigenen. Met het uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2018 zijn nu ook een aantal praktische modaliteiten bepaald. Het digitaal platform is nog in ontwikkeling en treedt pas later in werking.

Dit initiatief wordt getrokken door Kanselarij & Bestuur. Op hun website vind je alle actuele informatie.


In landelijke gebieden zijn de hoofdgebruikers van de open ruimte essentiële partners om aan een goed waterbeheer en een aantrekkelijk landschap te werken, in harmonie met een duurzame landbouw. Op heel wat plaatsen buigen landbouwers, natuurverenigingen, bedrijven, grondeigenaars, lokale overheden, waterbeheerders, … zich al over watergerelateerde problemen. Het programma Water-Land-Schap wil die inspanningen ondersteunen met expertise en met subsidies.


Openbaar onderzoek :

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen :
Planologische attesten :

Openbaar onderzoek van 16 augustus tot en met 14 september 2017

Kennisgeving planmer :

 


Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.