Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

r.a.d.rotator

Beleidskader: Logistiek netwerk

Vlaanderen is een topregio voor logistiek. Deze status dankt Vlaanderen onder andere aan zijn centrale ligging in Europa, zijn bereikbaarheid, zijn knowhow op logistiek vlak en aan de beschikbaarheid en de kwaliteit van zijn werknemers.

De transportsector in het algemeen en de distributie en logistieke sector in het bijzonder maken een fase van snelle en ingrijpende veranderingen door. De dynamiek en de nieuwe ontwikkelingen worden onder meer gestuurd door een aantal megatrends op vlak van demografie (bevolkingsgroei vergrijzing, migratie), ecologie (klimaatverandering, druk op natuurlijke hulpbronnen), economie (verschuiving van het economische zwaartepunt, andere verhouding tussen consument en producent, rationalisering, consolidaties), politiek (transformatie van overheden), maatschappij (individualisering, diversiteit), en wetenschap en innovatie (disruptieve technologieën) (Vlaamse Regering, 2015).

Goederenstromen hebben een eigen functionele logica door de organisatie van productieketens en afzetmarkten. Ruimtelijk slaan ze neer in logistieke knooppunten voor overslag en verwerking en aan- en afvoerverbindingen.

De voornaamste Vlaamse onderdelen van het logistieke netwerk zijn (1) internationale logistieke knooppunten: de luchthaven Brussels Airport (Zaventem) en de zeehavens Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende, (2) continentale verbindingen in het trans-Europese vervoersnetwerk, (3) het Economisch Netwerk Albertkanaal, inclusief de Albertknoop en de poort Genk, (4) Seine-Schelde en (5) regionale logistieke knooppunten.

Het Vlaams ruimtelijk beleid richt zich op (1) het bundelen en optimaliseren van goederenstromen, (2) het ontwikkelen van internationale en regionale logistieke knooppunten, (3) het opdrijven van de territoriale performantie van logistieke knooppunten op ketenniveau, (4) het versterken van de leefkwaliteit in de omgeving van logistieke activiteiten en (5) het versnellen van ontwikkelingen binnen de knooppunten door te voorzien in een proactief aanbod. Het doel daarvan is enerzijds ruimte geven aan een sterke en efficiënte logistieke sector en anderzijds versnippering voorkomen en waar mogelijk terugdringen, alsook de leefkwaliteit in dorpskernen versterken. Het multimodaal uitbouwen van de draaischijf is daarbij cruciaal, evenals het flexibel kunnen inspelen op veranderingen in het logistiek systeem.

Belangrijke Vlaamse operationele prioriteiten vertalen zich in volgende beleidslijnen:

  • De groei van internationale knooppunten ondersteunen
  • Regionale logistieke knooppunten ontwikkelen
  • Territoriale performantie van logistieke knooppunten verhogen
  • Leefkwaliteit in de omgeving van logistieke activiteiten versterken

Onderdelen van het project

Het project bestudeert twee schaalniveaus: 

het Metropolitaan Kerngebied 

(regio Antwerpen, Brussel en Leuven)

De visie op het Metropolitaan Kerngebied steunt op het beleidskader dat volgt uit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dit beleidskader bestaat uit twee beleidssporen die zich richten op een stedelijke en een open-ruimte netwerk. Deze twee beleidssporen worden vertaald in vijf strategische doelstellingen.

Om de visie op het Metropolitaan Kerngebied te realiseren, wordt beroep gedaan op Europese fondsen (GTI – Geïntegreerd Territoriale Investering).

De Brusselse Noordrand 

(gemeenten Vilvoorde, Machelen, Zaventem, Parking-C op grondgebied van Grimbergen, de Heizelvlakte op grondgebied Brussel, Neder-Over-Heembeek, Haren, Evere en Schaarbeek) 

De visie op de Noordrand wordt ontwikkeld binnen het Territoriaal OntwikkelingsProgramma (T.OP) Noordrand. Hierbij brengen we de belanghebbende partners binnen de Noordrand samen. Vanuit gemeenschappelijke doelstellingen wordt gewerkt aan een programma van acties en realisaties op korte en middellange termijn.

Voor de realisatie van de visie op de Noordrand wordt een monitor van lopende projecten opgestart.