Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

r.a.d.rotator

Beleidskader: Robuuste en samenhangende open ruimte

Dit beleidskader zet in op een ontwikkelingsgerichte benadering die de open ruimte voldoende robuust en veerkrachtig maakt. De hoge ecologische voetafdruk maakt dat er een trendbreuk nodig is voor het aansnijden van ruimte die noodzakelijke grondstoffen en veerkracht levert.

Het ruimtelijk beleid zet gelijktijdig in op het vrijwaren van open ruimte én het versterken van de ruimtelijk-functionele samenhang van de openruimtestructuren. De gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op landbouw en natuur voor de Vlaamse open ruimte, opgesteld door de Vlaamse overheid samen met lokale actoren in uitvoering van het RSV, vormt een vertrekbasis voor een verdere geïntegreerde gebiedsontwikkeling. Op die manier wordt verder gewerkt aan de realisatie van het Vlaams Ecologisch Netwerk, het Europese Natura 2000-netwerk, het Geactualiseerd Sigmaplan en de stroomgebiedbeheerplannen.

Het beleidskader zal instrumenten uitwerken om de verharding van de open ruimte te laten afnemen en bijkomende bebouwing en versnippering te vermijden. Nog niet ontwikkelde en slecht gelegen woon-, industrie- en recreatiegebieden zullen herbestemd worden om rivier- en beekvalleien te vrijwaren van bebouwing of om waardevolle natuur of gronden voor landbouw te vrijwaren.

Het verhogen van de groenblauwe dooradering van de bebouwde ruimte is een belangrijke opgave voor lokale besturen en provincies. Iedere vorm van ruimtelijke ontwikkeling zal aangegrepen moeten worden als kans en hefboom voor het verhogen van de veerkracht en het versterken van groenblauwe dooradering.

Het beleidskader formuleert ten minste drie beleidslijnen om werk te maken van een robuuste en samenhangende open ruimte:

  • Geïntegreerde gebiedsontwikkeling voor landbouw, natuur en water
  • Het realiseren van een fijnmazige groenblauwe dooradering op lokaal niveau
  • Het benutten van individuele ontwikkelingen voor het versterken van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit