Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

r.a.d.rotator

Beleidskader: Provinciale, bovenlokale en lokale programmering

Het BRV ziet de ruimtelijke ontwikkeling als resultaat van samenwerking. Elk bestuursniveau heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Vlaanderen heeft in het witboek haar voorstellen van Vlaamse ruimtelijke werven gedefinieerd. Bedoeling is dat in de toekomst ieder bestuursniveau voor zich uitmaakt welke uitdagingen het zal aanpakken, en dit in partnerschap met de andere bestuursniveaus vastlegt. Vlaanderen willen hierin de lokale besturen ondersteunen. In dit beleidskader worden daarom de prioritaire programmapunten voor lokale besturen naar voren geschoven:

  • Het woningbestand geschikt maken en het voorzieningenniveau op peil houden en optimaliseren
  • Een gamma van werklocaties aanbieden en benutten
  • Kwalitatieve open ruimte in relatie tot de bebouwde kernen ontwikkelen
  • Ruimtelijke kernkwaliteiten  bevorderen als basis voor ontwikkeling

Voor de realisatie van deze beleidslijnen stimuleert het BRV de geïntegreerde gebiedsontwikkeling als werkpraktijk. Dit stelt overheden, partners uit het maatschappelijk middenveld, burgers en ondernemers in staat om, in samenspraak en op het juiste schaalniveau, ontwikkelingsvoorstellen te formuleren. Het BRV laat ruimte voor maatwerk waarbij de Vlaamse overheid voorstellen in lokale plannen niet langer toetst aan een omvattend beoordelingskader, maar meezoekt naar oplossingen binnen vooraf bepaalde principes en kaders, en slechts uitzonderlijk optreedt als regulator.

Het beleidskader zal in functie hiervan de bestaande geïntegreerde gebiedsgerichte werkingen evalueren, werkingen bijsturen, alsook krijtlijnen bepalen en stimulansen uitvoeren voor uit te bouwen geïntegreerde gebiedsgerichte werkingen. Het beleidskader zal verder expliciteren hoe omgegaan wordt met lopende afbakeningsprocessen. Hiertoe wordt een juridisch rechtszeker kader uitgewerkt.

Onderzoek en expertenadviezen

Meerdere onderzoeken en expertenadviezen ondersteunen de opmaak van dit beleidskader, onder meer:

  • Het onderzoek van Royal Haskoning DHV naar een segmentatie van werklocaties heeft tot een beter inzicht geleid in hoe de marktsegmenten in de ruimte voorkomen en welke eisen er vanuit de bedrijfswereld aan gesteld worden. Meer info over deze studie
  • VITO onderzocht voor geheel Vlaanderen de mate waarin een plaats in de nabijheid beschikt over collectief vervoer en voorzieningen door rekening te houden met wandelbare en fietsbare wegen (2016). Dit onderzoek zal later vertaald worden in de kansen voor rendementsverhoging of ruimtelijke uitbreiding. Meer info over deze studie
  • In 2017 worden een aantal onderzoeken uitgevoerd, in functie van de verdere operationalisering van elementen uit het BRV: de ontwikkeling en bovenlokale toepassing van een data-viewer voor ruimtelijke comparatieve analyses, een evaluatie van de gebiedsgerichte werkingen, evaluatie en mogelijke bijwerking van subsidies,…