Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening

Handhavingsrapport Ruimtelijke Ordening 2015

Met het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, kortweg handhavingsdecreet, werd de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving omgevormd tot de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM) en kreeg hij de opdracht om ook voor de materie Ruimtelijke Ordening een jaarlijks handhavingsrapport op te stellen.

De VHRM heeft een eerste rapport voor het jaar 2015 van de bestaande (gerechtelijke) handhaving gemaakt, om op die manier een soort “nulmeting” te verkrijgen, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de bestuurlijke handhaving van het handhavingsdecreet.

 

Handhavingsprogramma 2015

Het Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening 2015 werd door het Vlaamse Parlement goedgekeurd op 18 november 2015. De implementatie is momenteel beperkt tot de bestaande  instrumenten in afwachting van de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2015 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning. Het programma is een beleidsdocument van het Vlaamse Gewest zonder bindend karakter ten aanzien van derden.

Prioriteiten

Het handhavingsprogramma voorziet het jaarlijks opstellen van gewestelijke en gezamenlijke prioriteiten. De Vlaamse Regering keurde op 23 december 2016 de prioriteiten voor 2017 goed.

De prioriteiten zijn het resultaat van een ruime bevraging. Ze focussen op specifieke gebieden, schendingen en overtreders. De Afdeling Inspectie en Handhaving Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed bij Departement Leefmilieu, Natuur en Energie staat in voor de operationalisering op het terrein en de vereiste samenwerking met de partners

VLAAMSE OVERHEIDSDIENSTEN ACTIEF ROND handhaving

U bent nu op de site van Departement Omgeving, als departement van de Vlaamse Overheid belast met de beleidsondersteuning van de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, ook voor wat betreft handhaving. Het Handhavingsplan heeft hierin een centrale plaats.

Inspectie Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed

De afdeling Inspectie en Handhaving ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed treedt strafrechtelijk en administratief op tegen bouwovertredingen. Bezoek de website van deze afdeling.

Hoge Raad voor Handhavingsbeleid

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (HRH) behandelt adviesvragen van gemeenten, stedenbouwkundig inspecteurs of rechters omtrent herstelmaatregelen bij overtredingen. Bezoek de website van de Hoge Raad voor Handhavingsbeleid.

Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu

Met het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, kortweg handhavingsdecreet, werd de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving omgevormd tot de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM)