Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor oktober 2014

19 november 2014.  Jaarlijkse infodag van de Belgische ESPON contactpunten. Van 9u tot 16u te Brussel.
Ruimtelijke beslissingen hebben effect op vastgoedwaarde. Dat voelt iedereen aan. Dat ook de bestemmingscategorieën niet alles bepalen, is een bevestiging van gangbare kennis onder ruimtelijk planners/vergunners. Nieuw in deze studie is de toepassing van gangbare waarderingsmethodieken uit de vastgoedsector op casussen waar de ruimtelijke beslissingen goed gekend en beschreven zijn.  De complexiteit van de levenscyclus van projecten is met de beschikbare gegevens nog moeilijk te vatten. Met de huidige studie is er een eerste stap gezet om met meer kennis over financiële gevolgen overheidsbeslissingen voor te bereiden.
Op 27 september 2014 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de ruimtelijke ordening in werking getreden. Dit besluit heeft tot doel om een aantal besluiten van de Vlaamse Regering in overeenstemming te brengen met de wijzigingen die bij decreet van 4 april 2014 werden aangebracht aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Het gaat om eerder technische aanpassingen waardoor de besluiten met betrekking tot de ruimtelijke ordening bijvoorbeeld worden aangepast aan de gewijzigde bevoegdheden van de gewestelijke ambtenaren. Gelet op de opheffing van de functies van gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar en gedelegeerde planologische ambtenaar worden de verwijzingen naar deze ambtenaren in de diverse besluiten aangepast.

Ingevolge voormelde wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd de bevoegdheid om te beslissen over planologische attesten op provinciaal niveau toegewezen aan de provincieraad (i.p.v. de deputatie). Het uitvoeringsbesluit van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest wordt hieraan aangepast. De bevoegdheid van de deputatie in verband met provinciale planologische attesten wordt overgedragen aan de provincieraad dertig dagen na de publicatie: dus vanaf 17 oktober 2014.

Meer info:

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat sommige stedenbouwkundige misdrijven verjaard zijn vanaf 1 september 2014. 

Sinds 1 september 2009 geldt in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat voor een misdrijf buiten ruimtelijk kwetsbaar en openruimte gebied na 5 jaar geen herstelvordering meer kan ingesteld worden door de overheid omdat de verjaring optreedt. 

Hierdoor kan het in bepaalde gevallen mogelijk zijn dat stedenbouwkundige misdrijven verjaard zijn sinds 1 september 2014. Deze regel geldt echter niet onverkort. Er moet dus geval per geval nagegaan worden of het misdrijf verjaard is.

Voor een misdrijf binnen ruimtelijk kwetsbaar gebied en openruimtegebied is verjaring pas mogelijk na 10 jaar. 

 Lees hierover meer.