Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor april 2010

Initiatiefnemers van grote bouw- of verkavelingsprojecten kunnen sinds 1 april 2010 een formele projectvergadering aanvragen om hun projectstudie te bespreken met de vergunningverlenende overheid en de adviesverlenende instanties. Doel is de procedurele afstemming tussen de betrokken organen en instanties en de bespreking van de eventueel nodig of nuttig geachte projectbijsturingen.
Door een stedenbouwkundig attest aan te vragen krijgt u snel en goedkoop zekerheid over de vergunbaarheid van een concreet bouwproject op een bepaald perceel. De regeling is sinds 1 april vereenvoudigd.

De Vlaamse Regering heeft op 2 april het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Niel' definitief vastgesteld.

Voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Gebied voor stedelijke activiteiten omgeving Sportpaleis Antwerpen' heeft de Regering principieel beslist tot definitieve vaststelling. Over dit besluit wordt nog advies ingewonnen bij de Raad van State.