Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor september 2015

In een arrest nr. 119/2015 van 17.09.2015 heeft het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van het decreet van 25 april 2014 “houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan” verworpen.

Om een beeld te verkrijgen van wonen en werken in de Brusselse Noordrand, heeft het bureau Studio Surplus, in opdracht van Ruimte Vlaanderen, veldwerk verricht in de Fabrieksstraat in Zaventem. Het onderzoeksrapport is nu beschikbaar.

Hoe kan gebiedsgerichte werking de ruimtelijke ontwikkeling stimuleren? Hoe kunnen initiatieven van burgers het ruimtelijk beleid vooruit helpen? Kan Vlaanderen klimaatbestendig worden ingericht? En wie gaat dat betalen? Het antwoord op deze en andere vragen kregen de 250 aanwezigen op de Studiedag Onderzoek van Ruimte Vlaanderen, op 1 oktober 2015 in Gent.