Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

13.08.2012
Vlaamse Regering past lijst met handelingen van algemeen belang aan

De Vlaamse Regering heeft op 20 juli 2012 de lijst aangepast met handelingen van algemeen belang die vergunbaar zijn zonder dat eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgesteld. Deze wijziging treedt in werking op 1 september 2012 (B.S. 13 augustus 2012).

Vergunbare handelingen van algemeen belang

Uitgangspunten van de wijziging zijn:

  • Het garanderen van de versnelling van investeringsprojecten door maximaal zaken op te nemen waarvoor de opmaak van een RUP geen meerwaarde heeft;
  • Het bewaken van een goed procesverloop door tijdig uitsluitsel te bieden over de noodzaak van een planningsinitiatief;
  • Het garanderen van ruimtelijke kwaliteit door het specifiëren van beoordelingscriteria in het besluit.

Hiertoe bevat het besluit in artikel 3 drie groepen van handelingen:

  • §1. Lijst handelingen steeds vergunbaar zonder RUP: wanneer het evident is dat het opstellen van een RUP (en lokatieafweging) hier geen meerwaarde biedt
  • §2. Lijst handelingen vergunbaar zonder RUP na evaluatie door vergunningverlenende overheid
  • §3. Handelingen vergunbaar zonder RUP na projectvergadering en na evaluatie
Opheffing artikel 20

Tegelijk met de verruiming van de handelingen van algemeen belang die vergunbaar zijn in afwijking van stedenbouwkundige voorschriften, wordt het bekende “artikel 20” opgeheven. Dit artikel maakte het vroeger mogelijk om gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen te vergunnen in afwijking van gewestplanvoorschriften. Men gaat er immers van uit dat door de verruiming van het besluit artikel 20 overbodig wordt.

Dossiers algemeen belang die behandeld worden door gemeente

Normalerwijze worden vergunningsaanvragen voor handelingen van algemeen belang behandeld volgens de “bijzondere procedure”, door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.
Artikel 4 van het besluit somt echter een aantal handelingen op die toch via de “reguliere procedure” (door het schepencollege) behandeld moeten worden. Deze lijst is uitgebreid. Dit betekent dat op 1 september 2012 een aantal bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar in behandeling zijnde dossiers naar de gemeenten moeten worden doorgezonden, voor verdere afhandeling.

U vindt hier de aangepaste versie van het besluit en een toelichtende tekst.