Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

10.07.2017
Nieuwe omzendbrief: Ruimtelijk Transformatiebeleid

Vrijdag 7 juli 2017 kwam een nieuwe omzendbrief 'Een gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid in de bebouwde en de onbebouwde gebieden' als mededeling op de Vlaamse regering.

De in de omzendbrief uitgedrukte doelstellingen gelden als gewestelijke invulling van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling in de zin van artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het artikel biedt een referentiekader bij de opmaak en de interpretatie van ruimtelijke plannen en bij de beoordeling van vergunningsaanvragen. 

De omzendbrief beoogt een differentiatie tussen bebouwde en onbebouwde gebieden in het ruimtelijk beleid. Zowel het realiseren van een kwalitatief ruimtelijk rendement binnen de bebouwde gebieden als het vrijwaren en het versterken van de onbebouwde gebieden noopt tot een meer realisatiegericht beleid. De omzendbrief geeft daarbij aan hoe de overheid een actieve rol kan spelen bij het bewerkstelligen van ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkelingen in bebouwde en onbebouwde gebieden.

In de versnipperde open ruimte kunnen er alleen nog woningen en bedrijven bijkomen op basis van een behoefte- en voorzieningenstudie.  Voor bijkomend ruimtebeslag in de open ruimte zal je dus voortaan moeten aantonen dat daarvoor geen plaats meer was in nabijgelegen kernen en dorpen. Zo’n motivering moet steunen op bestaande prognosemodellen zoals die van de studiedienst van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering zet hiermee geen rem op bijkomende woon- en werk ontwikkelingen, wél wil de omzendbrief bijkomende ontwikkelingen sturen richting gebieden waar voldoende voorzieningen zijn en een multimodale bereikbaarheid aanwezig is. De motivering wordt niet gevraagd als het gaat om hergebruik van bestaande woon- en werkfuncties.

Lees de omzendbrief.