BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN

Samen WERKEN AAN DE ruimte van morgen

Ingrijpen in de ruimte is een werk van lange adem. En de gemaakte keuzes uit het verleden blijven de toekomst lang bepalen. Zonder langetermijnvisie en zorg voor continuïteit lukt het niet. Met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen begon Vlaanderen voor het eerst te plannen met een visie op lange termijn. Daardoor werd het ruimtelijk beleid professioneler en gerichter. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) wil voortbouwen op de robuuste lijnen van het RSV en de lat weer hoger leggen.

De Vlaamse Regering heeft op 28 januari 2011 het proces gestart dat moet leiden tot de vaststelling van een BRV. Ruimte Vlaanderen heeft via burgerparticipatie, partnerdialogen en intensieve samenwerking met de andere beleidsdomeinen grondig nagedacht over het toekomstig ruimtelijk beleid. 

Van Groenboek...

Het Groenboek BRV – dat op 4 mei 2012 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd als basis voor maatschappelijk debat – schetst de ruimtelijke toestand van vandaag, de maatschappelijke uitdagingen die hierop inwerken en een visie en aanzet tot strategieën om hiermee om te gaan. 

Tussen november 2014 en juli 2015 hebben 10 gebiedswerkgroepen aan de hand van concrete vraagstukken de strategieën, concepten en principes uit het Groenboek BRV getest. Met hun bevindingen en aanbevelingen wordt rekening gehouden bij het opstellen van het Witboek voor het Beleidsplan Ruimte.

... via Witboek...

Ruimte Vlaanderen werkt momenteel aan het Witboek BRV, dat de krachtlijnen zal schetsen voor het toekomstig ruimtelijk beleid.

... naar een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse regering zal het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen deze legislatuur vaststellen als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het beleidsplan zal worden opgebouwd uit een visienota en een set van beleidskaders. De visienota omvat een toekomstbeeld en een overzicht van voorname beleidsopties op lange termijn (strategische doelstellingen). Beleidskaders zijn operationeel van aard en hebben een kortere looptijd. Minister Schauvliege streeft ernaar om op basis van het Witboek BRV de Vlaamse Regering eind 2016 een ontwerp-BRV te kunnen voorleggen waarin ook operationele delen van het BRV zijn uitgewerkt.

 © 2016 Ruimte Vlaanderen -