Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Informatieverplichtingen bij verkopen VAN VASTGOED
 

In alle Vlaamse gemeenten gelden volgende verplichtingen:
 • De notaris moet in alle onderhandse en authentieke akten van verkoop vermelden:
  • of er een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
  • of er een dagvaarding werd uitgebracht (overeenkomstig de artikelen van de Codex over de bouwmisdrijven) en iedere in de zaak gewezen beslissing.
 • De notaris moet een verwijzing naar artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (de vergunningsplicht) overnemen in de akte.
 • Als op het goed een verplichting rust om herstelmaatregelen uit te voeren, dan moet de notaris dit vermelden in een afzonderlijke akte. In deze akte vermeldt hij ook dat de nieuwe eigenaar (voor zover de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregel niet verjaard is) de verbintenis aangaat om de opgelegde herstelmaatregel uit te voeren, onverminderd de verplichting van de oorspronkelijke eigenaar. De notaris stuurt een afschrift van die akte aan de stedenbouwkundige inspecteur.

 

 

 

 

 

In een steeds groter aantal gemeenten gelden bijkomende eisen:

Over welke gemeenten gaat het:

Gemeenten met een goedgekeurd plannen- en een vergunningenregister. 31 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de strengere eisen van kracht.

De bijkomende eisen zijn:

  • De notaris vermeldt in alle onderhandse en authentieke akten van verkoop:
   • de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister;
   • of er een voorkooprecht in een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat;
   • de lasten en voorwaarden van de eventuele verkavelingsvergunning.

In de akte wordt de verklaring van de verkrijger opgenomen dat hij een stedenbouwkundig uittreksel heeft ontvangen, dat ten hoogste één jaar voor het verlijden van de authentieke akte werd verleend.

Als een planbatenheffing betaald moet worden, bezorgt hij de bevoegde ambtenaren een afschrift van de akte.

  • Iedereen die een onderhandse akte van verkoop opmaakt moet vermelden:
   • of er een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
   • de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister

In voorkomend geval worden ook vermeld:

   • de dagvaardingen die werden uitgebracht (overeenkomstig de artikelen van de Codex over de bouwmisdrijven) en iedere in de zaak gewezen beslissing;
   • de voorkooprechten in een ruimtelijk uitvoeringsplan;
   • het feit dat een verkavelingsvergunning van toepassing is.

 

 

  • De vastgoedmakelaars nemen een verwijzing naar artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (de vergunningsplicht) over in de akte.
    
  • In alle publiciteit voor verkopen moet worden vermeld:
   • of er een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;
   • de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister;
   • of er een dagvaarding werd uitgebracht (overeenkomstig de artikelen van de Codex over de bouwmisdrijven) en iedere in de zaak gewezen beslissing;
   • of er een voorkooprecht in een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat;
   • of er een verkavelingsvergunning bestaat.

 

 

Voor een advertentie op internet gebruikt u geen afkortingen. Voor het opmaken van uw advertentie in de geschreven pers (waar doorgaans per letter betaald wordt)  mag u gebruikmaken van de volgende afkortingen:

 • Stedenbouwkundige vergunning

 

Vg

Vergunning uitgereikt

Gvg

Geen vergunning uitgereikt

 

 

   • Bestemming

 

Wg

Woongebied

WgLk  Woongebied met landelijk karakter 

Wche

Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde

Wp

Woonpark

Wug

Woonuitbreidingsgebied

Igb

Industriegebied

Iab

Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen

Gdr

Gebied voor dagrecreatie

Gvr

Gebied voor verblijfsrecreatie

Ag

Agrarisch gebied

Lwag

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Bg

Bosgebied

Ng

Natuurgebied

Nr

Natuurreservaat

Pg

Parkgebied

 

 

   • Dagvaardingen

 

Dv

Dagvaarding uitgebracht

Gdv

Geen dagvaarding uitgebracht

 

 

   • Voorkooprecht

 

Vkr

Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

Gvkr

Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig

 

 

   • Verkavelingsvergunning

 

Vv

Verkavelingsvergunning

Gvv

Geen verkavelingsvergunning

--------------------------------------------------------------------------------

Dit is een bondige samenvatting in zo begrijpbaar mogelijke taal van de decreetsteksten. Ze is niet volledig en heeft uiteraard geen juridische waarde. De lijst van gemeenten (met inbegrip van de postnummers) wordt gegeven zonder garantie op juistheid. Enkel de informatie verschenen in het Belgisch Staatsblad is rechtsgeldig.

VLAAMSE OVERHEIDSDIENSTEN ACTIEF ROND handhaving

U bent nu op de site van Departement Omgeving, als departement van de Vlaamse Overheid belast met de beleidsondersteuning van de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, ook voor wat betreft handhaving. Het Handhavingsplan heeft hierin een centrale plaats.

Inspectie Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed

De afdeling Inspectie en Handhaving ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed treedt strafrechtelijk en administratief op tegen bouwovertredingen. Bezoek de website van deze afdeling.

Hoge Raad voor Handhavingsbeleid

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (HRH) behandelt adviesvragen van gemeenten, stedenbouwkundig inspecteurs of rechters omtrent herstelmaatregelen bij overtredingen. Bezoek de website van de Hoge Raad voor Handhavingsbeleid.

Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu

Met het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, kortweg handhavingsdecreet, werd de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving omgevormd tot de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM)