Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Complex project:
INDUSTRIETERREIN 'OP DE BERG'

25 MEI TOT 23 JUNI 2018: 
PUBLIEKE RAADPLEGING VAN DE ALTERNATIEVENONDERZOEKSNOTA.

Projectbeschrijving

gelegen op delen van het het grondgebied van Maasmechelen, As en Dilsen-Stokkem

 
 
 
 
Doelstelling

'Op de Berg’ is een bedrijventerrein in Maasmechelen omgeven door natuurgebieden. Het is ruimtelijk niet goed gelegen. De doelstelling van het complex project is het omvormen van dit bedrijventerrein tot een hoogwaardig natuurgebied, dat een volwaardig onderdeel vormt van het Nationaal Park Hoge Kempen.

In het Masterplan van het Nationaal Park Hoge Kempen dd. 2002 werd het industrieterrein Op de Berg als één van de uit te doven enclaves binnen het Nationaal Park Hoge Kempen aangeduid. Enclaves zijn bestemmingen en activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de bestemming natuurgebied en de functie als nationaal park. 

Dit planproces gebeurt binnen het wetgevend kader van de complexe projecten. Dit is een procesaanpak waarbij vier opeenvolgende fases worden doorlopen: verkenning, onderzoek, uitwerking en uitvoering. De fases zijn gescheiden door drie vaste beslismomenten: de startbeslissing, het voorkeursbesluit en het projectbesluit.

Ter voorbereiding van het voorkeurs- en het projectbesluit vindt telkens een openbaar onderzoek plaats. In het traject van eerste idee tot en met de uitvoering zijn deze fases, beslismomenten en openbare onderzoeken de vaste ankers in het proces. 

Fase 1: verkenning

Elk complex project is uniek en vereist maatwerk. Rond dit complex project vond een breed actorenoverleg plaats om zicht te krijgen op de projectdefinitie en de procesaanpak. Het actorenoverleg heeft bijgedragen tot de inhoud van de startbeslissing en de procesnota. 

Fase 2: Onderzoeksfase

De startbeslissing (14 oktober 2016) betekent de aanvang van de onderzoeksfase. Het doel van deze fase is om de beste oplossing te vinden om het industrieterrein te laten uitdoven. Daarvoor moeten de geselecteerde alternatieven op een geïntegreerde manier onderzocht en afgewogen worden. Er werd een studieteam aangeduid dat via een vooronderzoek de alternatieven onderzocht die redelijk zijn om het project uit te voeren.

Een zogenaamde alternatievenonderzoeksnota geeft aan welke alternatieven verder onderzocht moeten worden en hoe dat moet gebeuren. Deze nota geeft vijf alternatieven weer die van elkaar verschillen in termen van financierbaarheid en van impact op mens, natuur, milieu en economie. De voorgestelde alternatieven houden nu nog niet, of slechts in beperkte mate, rekening met randvoorwaarden zoals natuurkwaliteit, effecten op het grondwater, hinder, landschappelijke eenheid, … Het zijn net dit soort aspecten die bestudeerd zullen worden tijdens het geïntegreerd onderzoek, waardoor de sterke en zwakke punten van de verschillende alternatieven aan het licht zullen gebracht worden. Over deze nota loopt een publieke raadpleging van 25 mei 2018 tot 23 juni 2018. Relevante suggesties en bedenkingen kunnen meegenomen worden in de onderzoeken die nog volgen.

Op basis van kennis van die sterke en zwakke punten zal een voorkeursalternatief gekozen worden. Dit voorkeursalternatief hoeft niet identiek te zijn aan één van de bestudeerde alternatieven. Het kan een nieuw alternatief zijn, dat is samengesteld uit geschikte elementen van de onderzochte alternatieven. In een aantal van de voorgestelde alternatieven wordt uitgegaan van de ontginning van delfstoffen (grind en/of zand) zowel op het bedrijventerrein Op de Berg als in de nabije en verdere omgeving. Delfstofontginning behoort niet tot de doelstellingen van het project, maar wordt in sommige alternatieven meegenomen om de uitdoving van het bedrijventerrein te helpen financieren. De nabestemming daarbij is wel telkens natuur.

Die onderzoeken omvatten de milieuafwegingen van de verschillende alternatieven, de wijze waarop het project zal gefinancierd worden, het tijdsbestek van uitvoering, enz. Deze onderzoeken zullen vermoedelijk begin 2019 afgerond zijn. Daarna wordt een voorkeursbesluit genomen over welk alternatief het beleid wenst te realiseren. 

Fase 3: Uitwerkingsfase 

Fase 4: Uitvoeringsfase

 

Beschikbare documenten:

meer info via GOP.omgeving@vlaanderen.be

25 mei tot 23 juni 2018: 
Publieke raadpleging van de alternatievenonderzoeksnota.

Publiek en belanghebbenden kunnen kennis nemen van de nota en hierop adviezen en reacties geven. Relevante suggesties en bedenkingen kunnen meegenomen worden in de onderzoeken die nog volgen. Die onderzoeken omvatten de milieuafwegingen van de verschillende alternatieven, de wijze waarop het project zal gefinancierd worden, het tijdsbestek van uitvoering, enz. Deze onderzoeken zullen vermoedelijk begin 2019 afgerond zijn. Daarna wordt een voorkeursbesluit genomen over welk alternatief het beleid wenst te realiseren.

Lees hier de alternatievenonderzoeksnota.