Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op bepaalde percelen of gebieden. Ze kennen bestemmingscategorieën toe aan percelen en gebieden, zoals bv. wonen, bos, economie, landbouw.

 

 

 

We onderscheiden:

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan.
Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

    • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
    • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften
      huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen:
    • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.
  • Het Vlaams gewest maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Ook provincies en gemeenten maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. Raadpleeg de gemeente en de provincie voor een overzicht van de plannen op hun grondgebied.

Gewestplannen 

Met de gewestplannen werd in de jaren zeventig heel België ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen. Deze plannen werden tot 2000 herhaaldelijk bijgewerkt. Nu zijn de gewestplannen enkel nog van kracht op percelen waar geen ruimtelijk uitvoeringsplan op geldt. De gewestplannen kunnen geraadpleegd worden op de website van Geopunt Vlaanderen.
 

Plannen van aanleg (BPA en APA)

Gemeentelijke plannen die de bestemmingen van het gewestplan kunnen detailleren. Gemeenten die niet beschikken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan hebben kunnen nog tot eind 2011 plannen van aanleg opstellen.  
Raadpleeg de gemeente voor een overzicht van de geldende plannen van aanleg op haar grondgebied.