Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP)

De Vlaamse Regering kan beslissen tot opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Zij doet dit wanneer zij de huidige bestemmingen wil aanpassen.

 
 
 
 
Overzicht van voorlopig of definitief vastgestelde gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
 
Onlangs definitief goedgekeurde plannen:

(worden van kracht 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

 

 

Opmaakprocedure gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

De procedure voor opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (Titel II - hoofdstuk II - afdeling 2)

  • De Vlaamse Regering maakt een ontwerp-plan op in overleg met de betrokken overheden. Vervolgens stelt zij dit plan voorlopige vast. Voor de stedenbouwkundige voorschriften vertrekt zij van de bij regeringsbesluit vastgelegde typevoorschriften.
  • Hierna volgt een openbaar onderzoek dat zestig dagen duurt. Het plan ligt tijdens dit openbaar onderzoek ter inzage in de gemeentenhuizen van de betrokken gemeenten en op deze website. Iedereen kan opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen.
  • De Vlaamse Regering motiveert in het plan op welke wijze rekening gehouden wordt met de geformuleerde opmerkingen, bezwaren en adviezen. Vervolgens neemt de Vlaamse Regering de principiële beslissing tot goedkeuring van het plan.
  • Het plan wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Daarna stelt de Vlaamse Regering het plan definitief vast.
  • Het regeringsbesluit verschijnt in het Belgisch Staatsblad. Veertien dagen later worden de nieuwe bestemmingen en de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften van kracht.
Openbaar onderzoek :

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :

Gewestelijke stedenbouwkunige verordeningen :
Planologische attesten :
  • Momenteel geen items
Kennisgeving planmer :
  • Momenteel geen items

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.