Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar

De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar (GSA) heeft een sleutelrol binnen de lokale ruimtelijke ordening: hij of zij adviseert het college van burgemeester en schepenen bij het nemen van beslissingen over vergunningsaanvragen en draagt zorg voor een aantal procedurele aspecten. De GSA oefent zijn taak neutraal en onafhankelijk uit. Het advies van de GSA maakt deel uit van het dossier. De eigenlijke beslissingsbevoegdheid inzake vergunningen binnen de reguliere procedure ligt uiteraard bij het college van burgemeester en schepenen.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderstreept het belang door te stellen dat iedere gemeente minimum één GSA moet hebben.
Het hebben van een GSA vormt tevens één van de vijf voorwaarden waaraan steden en gemeenten moeten voldoen om een grotere verantwoordelijkheid te krijgen in het vergunningsbeleid. De meeste steden en gemeenten beschikken inmiddels over een GSA.

Om aangesteld te worden als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar moet de persoon
1) aangewezen worden door de gemeenteraad,
2) voldoen aan de voorwaarden uit het aanstellingsbesluit.

Meer info omtrent de decretale bepalingen kan je vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Een GSA heeft volgens het aanstellingsbesluit in principe een diploma op niveau A en bijkomend een master in de ruimtelijke ordening, of is die opleiding aan het volgen. Voor gemeentes met minder dan 20.000 inwoners zijn er mogelijkheden om ook op niveau B te werven. Meer info kan u vinden in het aanstellingsbesluit.

Indien de GSA in verlof is of bij vacature, stelt de gemeenteraad een waarnemend stedenbouwkundige ambtenaar aan om de taken tijdelijk op zich te nemen. Indien de waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar niet voldoet aan de voorgenoemde aanstellingsvoorwaarden, mag hij deze functie maximaal 18 maanden uitoefenen. Meer info kan u vinden in het aanstellingsbesluit.

Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving) investeert in de GSA:
• Voor de opleiding kunnen de steden en gemeenten subsidies aanvragen. Gemeenten met minder dan 25.000 inwoners kunnen tevens vragen om een tussenkomst in de loonkost voor een periode van 4 jaar. Meer info kan je vinden in het subsidiebesluit.
• Via het Atrium Lerend Netwerk kan de GSA rekenen op ondersteuning, netwerking en vorming. Meer info over het atrium kan je vinden bij Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving).

Het ministerieel besluit met de diplomavereisten, vindt u hier.

Terug naar 'Ontvoogding'