Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Een siervijver plaatsen

In geval van twijfel: win informatie in bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening. De medewerkers van die dienst zullen u graag helpen.

Is een vergunning nodig?

Om een siervijver aan te leggen, gekdt onder voorwaarden een vrijstelling van vergunning.

Vrijstellingsregeling geldig tot 1 december 2010

Vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning (vroeger bouwvergunning genoemd) als de siervijver aan al de volgende voorwaarden voldoet:

 • de vijver met aanhorigheden is niet groter dan 30 vierkante meter 
 • niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden, zoals natuurgebied 
 • volledig binnen 30 meter van de woning 
 • niet in een oeverzone of in de 5 meter brede strook vanaf een waterloop
 • de aanleg is niet strijdig is met:
  • geldende plannen (ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg)
  • geldende voorschriften van verkavelingsvergunningen

Als aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, heeft u wel een stedenbouwkundige vergunning nodig. Die vraagt u aan bij de gemeente.

Vrijstellingsregeling geldig vanaf 1 december 2010

Er geldt vanaf 1 december 2010 onder voorwaarden een vrijstelling van vergunning voor niet overdekte constructies tot maximaal 80 vierkante meter per goed in zijtuin en achtertuin. Al bestaande niet overdekte constructies, zoals terrassen, siervijvers en zwembaden moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte.

Om vrijgesteld te kunnen worden moeten de niet overdekte constructies:

 • 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven,
 • volledig binnen 30 meter van de woning gelegen zijn,
 • niet in een kwetsbaar gebied liggen,
 • niet in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, of in de 5 meter brede strook langs de oever van een waterloop liggen.

De bouw van een siervijver mag niet strijdig zijn met:

- lokale plannen (gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg)

- voorschriften van verkavelingsvergunningen

Uitzondering: de gemeente kan een lijst maken met plannen en verkavelingsvergunningen waarbinnen de vrijstellingsregeling wel geldt, ook al is dit strijdig met de plannen of  verkavelingsvoorschriften in kwestie.

Voorbeeld Familie X droomt al jaren van een grotere siervijver in de tuin. Momenteel hebben ze al een kleine siervijver van 15m² en een terras van 20 m². Hun plannen hebben betrekking op het uitbreiden van de siervijver met 45m². Vermits 15 + 20 + 45 = 80 kunnen ze de siervijver aanleggen zonder vergunning. 

Is een architect nodig?

Een architect is nodig als de siervijver dichter dan 1 meter van de perceelsgrens ligt.

Welk aanvraagformulier gebruiken?
 • Geen vergunning en geen architect nodig? Geen aanvraagformulier nodig. U kunt gewoon met de plaatsing beginnen.
 • Wel een vergunning nodig, en geen architect? Gebruik het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling. Een aanstiplijst over de eenvoudige dossiersamenstelling vindt u hier.
 • Wel een architect nodig: Het dossier wordt samengesteld volgens de uitgebreide dossiersamenstelling. De architect zal dit normaal gezien doen. Een aanstiplijst over de uitgebreide dossiersamenstelling vindt u hier. 

Welke weg volgt uw dossier?

Bij melding

De gemeente heeft 20 dagen de tijd om na te gaan of het door u ingediende dossier inderdaad onder de meldingsplicht valt. Zonder bericht mag u na 20 dagen met de werken beginnen.

Bij vergunningsaanvraag

Dit hangt af van de ligging van uw grond. 

Meestal kan de gemeente (het schepencollege) snel en zelfstandig een beslissing over uw aanvraag nemen.

Soms is een openbaar onderzoek nodig. Tijdens dat onderzoek kunnen omwonenden bezwaar indienen. Soms moeten ook adviezen van andere administraties worden ingewonnen. Stel bijvoorbeeld dat uw grond paalt aan een spoorweg, dan zal de gemeente het advies van de NMBS inwinnen.
De gemeente zal dan uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met:

 • de eventuele bezwaren
 • de eventuele adviezen
 • de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
 • de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...)
 • de goede plaatselijke ordening.

Vergeet niet voor u met de werken begint en tijdens de hele duur ervan aan de straat aan te plakken dat de vergunning is afgegeven. Een afschrift van de vergunning en van het dossier moet op het bouwterrein aanwezig zijn.