Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zonnepanelen Plaatsen - toelichting

 

Vrijstellingsregeling tot 1 december 2010:

Vrijstelling voor:

 • zonnepanelen en zonneboilers op een plat dak 
 • zonnepanelen en zonneboilers geïntegreerd in het hellende dakvlak, 
  • ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking, in dezelfde helling ertegen of enkele centimeters erboven gemonteerd
  • ofwel tussenin of ter vervanging van de feitelijke dakbedekking gemonteerd

Voorwaarden: 

 • De plaatsing mag niet uitdrukkelijk verboden worden in lokaal geldende stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften* (nieuw sinds 19 augustus 2010)
 • De vrijstelling geldt niet wanneer er een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening zou bestaan (goedgekeurd door de gemeenteraad en deputatie) die de plaatsing meldingsplichtig maakt. In dat geval geldt geen vergunningsplicht maar moet de plaatsing minstens 20 dagen voorafgaand aan de werken gemeld worden. 
 •  Bij beschermd erfgoed is vrijstelling niet mogelijk
Vrijstellingsregeling vanaf 1 december 2010:

De vrijstellingsgregeling zal wijzigen op volgende punten:

 • zonnepanelen of zonneboilers op een plat dak zijn enkel vrijgesteld als ze maximaal 1 meter boven de dakrand uitsteken. 
 • Ook bij beschermd erfgoed is vrijstelling mogelijk. In dat geval is een machtiging nodig van het agentschap Ruimte en Erfgoed

 

juridische toelichting

Dit is een juridische toelichting bij het artikel over vergunningsregeling bij plaatsen van zonnepanelen)

Voor 19 augustus 2010 konden woningen in verkavelingen en bijzondere plannen van aanleg, die dakmaterialen oplegden (zoals pannen of leien) niet genieten van de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor zonnepanelen.

Het Vlaams parlement wijzigde in juni 2010 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Door deze wijziging wordt het plaatsen van zonnepanelen op daken quasi altijd vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning, en dit vanaf 19 augustus 2010 (datum van inwerkingtreding van de wijziging van de Codex).

De Codexwijziging luidt:

"Art. 4.4.1. §2. De plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen of zonneboilers geïntegreerd in het dakvlak wordt niet beschouwd als afwijkend van stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften, tenzij die de plaatsing uitdrukkelijk verbieden."

Zonnepanelen op platte daken werden (net als schouwen bijvoorbeeld) sowieso al niet beschouwd als strijdig met voorschriften van BPA's of verkavelingsvoorschriften. Vandaar dat ze niet uitdrukkelijk in de Codextekst moesten worden opgenomen. 

De vrijgestelde zonnepanelen worden opgesomd in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010:

"Art. 2.1. Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de volgende handelingen:

3° zonnepanelen of zonneboilers op een plat dak, tot maximaal 1 meter boven de dakrand, en zonnepanelen of zonneboilers die geïntegreerd zijn in het hellende dakvlak;

Onder zonnepanelen of zonneboilers geïntegreerd in het hellende dakvlak moeten worden verstaan die vlakvormige voorzieningen die: 

 • ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven worden gemonteerd, 
 • ofwel tussenin of ter vervanging ervan zijn geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungeren.

Aangezien voor zonnepanelen nu al een vrijstelling is opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000, moet niet gewacht worden tot 1 december 2010 om van de vrijstelling van vergunningsplicht te kunnen genieten.

Samenvattend: wanneer geldt er geen vrijstelling:

1° wanneer een BPA-voorschrift of verkavelingsvoorschrift de plaatsing van zonnepanelen uitdrukkelijk verbiedt

2° wanneer er een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (goedgekeurd door de gemeenteraad en deputatie) zou bestaan die de plaatsing meldingsplichtig maakt. Een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan de plaatsing immers enkel meldingsplichtig maken, niet vergunningsplichtig.

Bij beschermd erfgoed geldt tot 1 december 2010 geen vrijstelling. Vanaf 1 december 2010 geldt bij onroerend erfgoed de vrijstelling wel, maar hebt u een aparte machtiging van de administratie Ruimte en Erfgoed nodig.

In alle andere gevallen geldt de vrijstelling vanaf 19/8/2010, mits aan de voorwaarden van de besluiten van de Vlaamse Regering voldaan is.