Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Stedenbouwkundig attest 

Wat is het stedenbouwkundig attest?

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde.
Wilt u de inlichtingen over het perceel dat u interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heeft u meer zekerheid.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

 1. In de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften; 
 2. De verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
 3. Het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Let op ! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Een stedenbouwkundig attest aanvragen
Hoe aanvragen?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. 

Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp. Zo kan u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden (WORD-formaat).

 
Waar aanvragen?

U moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning. Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente.

 • Voor dossiers waarvoor de gemeente bevoegd is (Reguliere procedure): 
  Vraag het attest aan bij het schepencollege van de gemeente. Doe dit  per aangetekend schrijven of geef het af tegen ontvangstbewijs. Sommige gemeenten kunnen ook digitale aanvragen aanvaarden.
  U bezorgt de aanvraag in tweevoud. De overheid kan bijkomende exemplaren eisen, om adviezen in te winnen.

   
 • Voor handelingen van algemeen belang of voor aanvragen ingediend door publiekrechtelijke  rechtspersonen (bijzondere procedure):
  Het onderscheid tussen reguliere en bijzondere procedure wordt uiteengezet in artikel 4.7.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Wat onder handelingen van algemeen belang wordt verstaan lees je in het besluit van de Vlaamse Regering hierover.
  Een aantal handelingen van algemeen belang die een beperkte ruimtelijke impact hebben of die zich lenen tot een eenvoudige dossierbehandeling worden evenwel afgehandeld volgens de reguliere procedure. Zie art 3/1 van voormeld besluit. Die aanvragen moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend (zie hierboven).

  Als over de latere definitieve aanvraag beslist zal worden door de Vlaamse Regering of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, dan vraagt u het attest bij die instantie aan. U bezorgt de aanvraag in tweevoud. De overheid kan bijkomende exemplaren eisen, om adviezen in te winnen.

Aanvragen voor een stedenbouwkundig attest volgens de "bijzondere procedure"  kunnen ook elektronisch worden ingediend.

Een elektronische aanvraag indienen:
Aan een elektronisch ingediende aanvraag tot stedenbouwkundig attest worden de aanvraagdocumenten toegevoegd als volgt:

  • in PDF-formaat (Portable Document Formaat)(Adobe Systems Incorporated, goedgekeurd door ISO als ISO 15930 en ISO 19005).
  • Alle bestanden moeten virusvrij en kopieerbaar zijn en geopend en gelezen kunnen worden.
  • De resolutie voor de bestanden moet toelaten dat afdrukken op het overeenkomstige papierformaat voldoende scherp zijn.
  • Telkens wanneer dit besluit of zijn bijlagen een handtekening vereisen, moet het betrokken document ofwel een gewone handtekening omvatten en ingescand worden, ofwel een elektronische handtekening omvatten.

U zendt uw mail met bijlagen (één van die bijlagen is het ondertekend aanvraagformulier) naar stedenbouwkundigattest@rwo.vlaanderen.be

In het onderwerp van de mail plaatst U slechts 1 van volgende woorden:
- Provinciegrensoverschrijdend
- Antwerpen
- Limburg
- Oost-Vlaanderen
- Vlaams-Brabant
- West-Vlaanderen