Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Werken aan en rond de woning

Groen en afscheidingenBomen en hagen

Aanplantingen in de tuin zijn niet vergunningsplichtig. Bomen moeten volgens het veldwetboek 2 meter afstand houden van de perceelsgrens. Hagen die niet gemeenschappelijk op de perceelsgrens geplant worden moeten minstens 50 cm van de perceelsgrens staan.
Het vellen van hoogstammige bomen (een boom met een omtrek van minstens 1 meter op 1 meter hoogte) is in principe vergunningsplichtig. Er bestaan een aantal vrijstellingen.
Ontbossen is altijd vergunningsplichtig. Daarbij is een boscompensatie verplicht. Ook het vellen van losstaande hoogstammige bomen is in regel vergunningsplichtig.

Vrijstelling*

Vellen van hoogstammige bomen is vrijgesteld van vergunning als aan al de volgende voorwaarden voldaan is: 

 • de boom behoort niet tot een bos, 
 • de boom staat in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied, 
 • de boom staat niet in woonparkgebied, 
 • de boom staat op maximaal 15 meter van de woning.

Melding*

Binnen deze categorie zijn er geen mogelijkheden tot het melden van werken.

Afsluitingen

Voor het plaatsen van een afsluiting of hekwerk heeft u in principe een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Er gelden een aantal vrijstellingen.

Vrijstelling*

 

Open afsluitingen (van draad of draadgaas) kunt u zonder vergunning plaatsen tot 2 meter hoog. In de voortuin is een gesloten afsluiting (bijvoorbeeld een muurtje) vrijgesteld tot 1 meter hoog. In zij- en achtertuin zijn binnen een straal van 30 meter van de woning gesloten afsluitingen vrijgesteld van vergunning.

Een afsluiting op de perceelsgrens plaatsen kan enkel als beide buren akkoord zijn. Is er geen akkoord, dan moet u de afsluiting langs uw kant van de perceelsgrens plaatsen.

 

Melding*

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Werken aan en rond de woning

 

Het bouwen van een nieuwe woning is uiteraard steeds vergunningsplichtig. De medewerking van een architect is ook altijd verplicht. Maar hoe zit dat bij andere ingrepen?

 

renovatie en onderhoud

functie wijzigen

meergezinswoning maken

Verbouwen / Onderhoud

Functiewijziging

 Opsplitsen / Zorgwonen

losstaande bijgebouwen (tuinhuizen, serres,...) 

 uitbreiden

slopen

Losstaande bijgebouwen
(garage, serre, pool-house,...)

Uitbreiden
(veranda, garage, ...)

Slopen

niet overdekte constructies

groen

tuinaccessoires (speeltuig, bbq, brievenbus,...)

 Oprit, vijver, zwembad,...

 Groen en afscheiding

 Tuin accessoires

zonnepanelen en schotelantennes

reliefwijzigingen en ondergrondse installaties

 

Zonnepanelen, schotels

Reliefwijziging en ondergronds

    

checklist vrijstelling

Vrijstelling enkel mogelijk als:

 • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning, tenzij de gemeente dit plan of de vergunning heeft opgenomen in een lijst waarbinnen de Vlaamse vrijstellingsregeling voorrang krijgt op de voorschriften van het plan. 
 • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente. Merk op dat de gewestelijke verordening rond hemelwater vaak oplegt dat u gebouwen en verhardingen enkel kan oprichten als u een infiltratievoorziening voor hemelwater aanlegt.
 • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen. 
 • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals: 
  • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen) 
  • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ...) 
  • natuurwetgeving 
 • Niet in:

  • een 5 meter brede strook vanaf de bovenste rand van het talud van waterlopen;
  • de erfdienstbaarheidszone langs grachten van algemeen belang:
  • de afgebakende oeverzones.
 • Uw gemeente heeft de vrijgestelde handeling voor deze ingreep niet meldingsplichtig gemaakt.

Vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een machtiging van het agentschap Onroerend Erfgoed

 • op percelen met beschermde monumenten, 
 • in beschermde landschappen of aangeduide erfgoedlandschappen, 
 • in beschermde stads- en dorpsgezichten, 
 • in beschermde archeologische monumenten.