Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Werken aan en rond de woning

tuinaccesoires brievenbussen, barbecues, speeltoestellen en ornamenten plaatsen

Het plaatsen van constructies in de tuin is in principe vergunningsplichtig. Een groot aantal vrijstellingen voorkomen onnodige procedures.

Vrijstelling*

De plaatsing bij een woning van allerhande kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, brievenbussen, barbecues, laadpalen voor een elektrische wagen en speeltoestellen is vrijgesteld van vergunning.

Melding*

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Opslaan van materiaal, opzetten van tenten

Een grond gebruiken voor opslag, caravans of tenten valt onder de vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen. Er bestaan een aantal vrijstellingen.

Vrijstelling*

Volgende activiteiten worden onder voorwaarden vrijgesteld van vergunning:
- het opslaan van allerhande bij de woning horende materialen en materieel met een totaal maximaal volume van 10 kubieke meter, niet zichtbaar vanaf de openbare weg,
- het plaatsen van één verplaatsbare inrichting die kan dienen voor bewoning, zoals een woonwagen, kampeerwagen of tent, niet zichtbaar vanaf de openbare weg, zonder er effectief in te wonen.
Dit alles kan enkel binnen een straal van 30 meter van de woning.

Melding*

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Werken aan en rond de woning

 

Het bouwen van een nieuwe woning is uiteraard steeds vergunningsplichtig. De medewerking van een architect is ook altijd verplicht. Maar hoe zit dat bij andere ingrepen?

 

renovatie en onderhoud

functie wijzigen

meergezinswoning maken

Verbouwen / Onderhoud

Functiewijziging

 Opsplitsen / Zorgwonen

losstaande bijgebouwen (tuinhuizen, serres,...) 

 uitbreiden

slopen

Losstaande bijgebouwen
(garage, serre, pool-house,...)

Uitbreiden
(veranda, garage, ...)

Slopen

niet overdekte constructies

groen

tuinaccessoires (speeltuig, bbq, brievenbus,...)

 Oprit, vijver, zwembad,...

 Groen en afscheiding

 Tuin accessoires

zonnepanelen en schotelantennes

reliefwijzigingen en ondergrondse installaties

 

Zonnepanelen, schotels

Reliefwijziging en ondergronds

    

checklist vrijstelling

Vrijstelling enkel mogelijk als:

 • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning, tenzij de gemeente dit plan of de vergunning heeft opgenomen in een lijst waarbinnen de Vlaamse vrijstellingsregeling voorrang krijgt op de voorschriften van het plan. 
 • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente. Merk op dat de gewestelijke verordening rond hemelwater vaak oplegt dat u gebouwen en verhardingen enkel kan oprichten als u een infiltratievoorziening voor hemelwater aanlegt.
 • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen. 
 • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals: 
  • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen) 
  • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ...) 
  • natuurwetgeving 
 • Niet in:

  • een 5 meter brede strook vanaf de bovenste rand van het talud van waterlopen;
  • de erfdienstbaarheidszone langs grachten van algemeen belang:
  • de afgebakende oeverzones.
 • Uw gemeente heeft de vrijgestelde handeling voor deze ingreep niet meldingsplichtig gemaakt.

Vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een machtiging van het agentschap Onroerend Erfgoed

 • op percelen met beschermde monumenten, 
 • in beschermde landschappen of aangeduide erfgoedlandschappen, 
 • in beschermde stads- en dorpsgezichten, 
 • in beschermde archeologische monumenten.