Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Werken aan en rond de woning

UitbreidenUitbreiden

Voor het uitbreiden van een woning is in regel een stedenbouwkundige vergunning nodig. In sommige gevallen volstaat een melding

Vrijstelling*

Het uitbreiden van een woning is nooit vrijgesteld van vergunning. 

Melding*

Voor de aanbouw van bijgebouwen aan de woning zoals een veranda, een terrasoverkapping, een carport tegen de zijgevel, een annex met bijkeuken of  een kleine gelijkvloerse uitbreiding wordt de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen door een meldingsplicht.

Er geldt een maximum van 40 vierkante meter aangebouwde bijgebouwen per woning. De bestaande aangebouwde bijgebouwen, zoals veranda’s en bijkeukens moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte.

De meldingsplicht geldt enkel voor aangebouwde bijgebouwen die

 • niet hoger zijn dan 4 meter, gemeten vanaf de grond
 • de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen
 • in de zijtuin minstens 3 meter van de perceelsgrens blijven
 • in de achtertuin minstens 2 meter van de perceelsgrens blijven
 • tegen een aanpalend gebouw gebouwd, mogen ze tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Voorbeeld: Brecht en Klaar hebben net een rijwoning gekocht en wensen deze achteraan uit te breiden met een veranda. De veranda heeft een oppervlakte van 36 m². Voor de verbinding tussen de woning en de nieuwe veranda dient in de dragende achtergevel een nieuwe opening gemaakt te worden. Brecht en Klaar zullen dus een architect onder de arm dienen te nemen bij de opstelling van hun meldingsdossier.

Medewerking architect

 

Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Als voor een meldingsplichtige ingreep constructieve ingrepen aan de bestaande woning nodig zijn (zoals bijvoorbeeld het maken van nieuwe gevelopeningen, of openingen in dragende muren), dan moet een architect betrokken zijn bij de opstelling van het meldingsdossier.  

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn onder meer volgende ingrepen vrijgesteld van de medewerking van een architect (Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect):

 • De verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen
 • Het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is
 • het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen
 • het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte 
 • plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties
 • plaatsen van zonnetenten of markiezen, die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden.
 • Het plaatsen van
   • een duiventil, een volière of een hok voor dieren, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m, met bijbehorende afrastering,
   • een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m 
   • een serre, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m

 

Werken aan en rond de woning

 

Het bouwen van een nieuwe woning is uiteraard steeds vergunningsplichtig. De medewerking van een architect is ook altijd verplicht. Maar hoe zit dat bij andere ingrepen?

 

renovatie en onderhoud

functie wijzigen

meergezinswoning maken

Verbouwen / Onderhoud

Functiewijziging

 Opsplitsen / Zorgwonen

losstaande bijgebouwen (tuinhuizen, serres,...) 

 uitbreiden

slopen

Losstaande bijgebouwen
(garage, serre, pool-house,...)

Uitbreiden
(veranda, garage, ...)

Slopen

niet overdekte constructies

groen

tuinaccessoires (speeltuig, bbq, brievenbus,...)

 Oprit, vijver, zwembad,...

 Groen en afscheiding

 Tuin accessoires

zonnepanelen en schotelantennes

reliefwijzigingen en ondergrondse installaties

 

Zonnepanelen, schotels

Reliefwijziging en ondergronds

    

zonevreemd

'Zonevreemd'

Niet in de geeigende bestemmingszone gelegen.

Oeverzone

Oeverzone

Oeverzones worden aangeduid in bekkenbeheersplannen en deelbekkenbeheersplannen.

checklist melding

Melding enkel mogelijk als

 • Niet zonevreemd
 • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning 
 • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente
 • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen 
 • Niet in een oeverzone 
 • Niet in de 5 meter brede strook langs ingedeelde waterlopen 
 • Niet voor de rooilijn 
 • Niet in een achteruitbouwstrook
 • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals: 
  • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen)
  • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ...)
  • natuurwetgeving
 • Het gaat niet om beschermd erfgoed 
  • perceel met beschermde monumenten 
  • beschermd landschap of aangeduide erfgoedlandschap
  • beschermd stads- of dorpsgezicht
  • beschermd archeologische monument
 • De gemeente heeft de meldingsplicht voor deze ingreep niet vergunningsplichtig gemaakt.