Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

8. Historisch gegroeide tuincentra, zonevreemd wat betreft (een deel van) hun functie 

VCRO art. 4.4.24 

Kleinhandel in agrarisch gebied is een onvergunbare zonevreemde activiteit. Dit stelt een probleem voor vele tuincentra die ooit exclusief als telers begonnen in landbouwgebied. Verkoop is voor sommigen steeds belangrijker geworden maar als activiteit in landbouwgebied is deze niet vergunbaar.  

Aangezien de situatie historisch gegroeid is, een aantal tuincentra niet herlocaliseerbaar zijn door hun specifiek ruimtegebruik én zij mogelijks toch ruimtelijk inpasbaar zijn op de huidige locatie, wordt het wenselijk geacht om hen minstens toegang te verlenen tot het instrument van het planologisch attest. 

Niet elk tuincentrum komt echter in aanmerking om te genieten van deze nieuwe regeling. 
Zo gelden volgende, cumulatieve voorwaarden: 

  1. het tuincentrum ligt in agrarisch gebied in de ruime zin; 
  2. de constructies die noodzakelijk zijn voor een normale bedrijfsvoering zijn vergund of vergund geacht; 
  3. de wijziging van de hoofdfunctie land- en tuinbouw in detailhandel heeft uiterlijk op 1 mei 2000 plaatsgevonden; 
  4. minstens 50 % van het terrein bestaat uit serres of gronden die actief gebruikt worden voor het kweken of conditioneren van bloemen, planten of bomen en de serres of gronden sluiten aan bij de grond waarop het tuincentrum gevestigd is. Onder conditioneren wordt verstaan: het in de ruime zin klaarmaken van bloemen, planten en bomen voor de verkoop ervan; 
  5. minstens 50 % van de nettohandelsoppervlakte bestaat uit de verkoop van planten, bloemen of bomen, en maximaal vijftig procent van de nettohandelsoppervlakte bestaat uit de verkoop van aanverwante producten.”; 

Daarnaast is het ook zo dat de Vlaamse Regering verdere voorwaarden kan verbinden aan de afgifte van een planologisch attest aan een tuincentrum.  

Deze regeling treedt in werking 10 dagen na de publicatie van het wijzigingsdecreet van 8 december 2017. 
Ze zal maar van toepassing zijn op aanvragen tot planologisch attest die worden ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling.  

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels inzake het planologisch attest dd. 29/03/2013 en een handleiding over het instrument zijn terug te vinden op www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Planologisch-attest 

Dit uitvoeringsbesluit zal aan de nieuwe regeling aangepast worden. 

Terug