Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

22. Invoering van de provinciale omgevingsambtenaar 

OVD artikelen 9/1 e.a. 

Zie ook: Lijst van veelgestelde vragen

Het Omgevingsvergunningendecreet voorziet momenteel de figuur van gewestelijke en gemeentelijke omgevingsambtenaren.  

Deze omgevingsambtenaren hebben, op basis van het Omgevingsvergunningendecreet, bepaalde taken in de vergunningsprocedure. De politieke overheid moet dus niet steeds in aparte besluiten personeelsleden machtigen om al deze taken te vervullen.  

Het is nuttig dat ook op provinciaal niveau omgevingsambtenaren aangewezen kunnen worden, die de decretaal vastgelegde taken uitvoeren.  

De omgevingsambtenaren op de drie niveaus worden bv. belast met het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek en het beoordelen en uitvoeren van project-MER-screenings. 

Wat de louter administratieve taken betreft zoals het opvragen van adviezen of het versturen van beslissingen, kunnen de omgevingsambtenaren op de drie niveaus andere personeelsleden machtigen. Het lijkt immers een overdreven administratieve belasting om deze machtigingen voor louter administratieve taken door het CBS, de deputatie of de Vlaamse Regering te laten gebeuren. 

Net zoals op gemeentelijk niveau gebeurt, zal ook op provinciaal niveau de provinciale omgevingsambtenaar een verslag opmaken in elk dossier dat niet naar de provinciale omgevingsvergunningscommissie moet. 

De omgevingsambtenaar oefent de decretale taken onafhankelijk en neutraal uit.  

Daarnaast is het ook zo dat de aangestelde personeelsleden gezamenlijk voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu in zich verenigen. 

De Vlaamse Regering kan de kwaliteitseisen vastleggen waaruit deze kennis blijkt. 

Het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning zal aangepast worden om de kwaliteitseisen waaruit deze kennis blijkt, vast te leggen. 

Zie ook: Lijst van veelgestelde vragen

Terug