Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

12. Mogelijkheid tot oprichting van een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) 

VCRO artikel 1.3.3 

De VCRO voorziet in de oprichting van een commissie voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau (gecoro). De Vlaamse Regering kan kleine gemeenten (minder dan 10.000 inwoners) vrijstellen van de verplichting om een gecoro op te richten. In dat geval neemt de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar de taken van de gecoro waar. 

Dergelijke vrijstelling leidt tot een dubbelzinnige situatie. Enerzijds zal de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar standpunten innemen die de Vlaamse beleidsdoelstellingen bewaken. Anderzijds moet deze ambtenaar, als waarnemende gecoro, ingaan en oordelen over zuiver lokale aangelegenheden. Dit is niet altijd even consistent.  
De organisatie van een gecoro in intergemeentelijk samenwerkingsverband biedt ook voor kleine gemeenten de mogelijkheid om over een ruimer grondgebied de nodige deskundigheid te vinden om tot een evenwichtige samenstelling te komen. 

De betrokken gemeenteraden beslissen elk afzonderlijk welke maatschappelijke geledingen vertegenwoordigers dienen voor te dragen. Al die verschillende geledingen zullen in de intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening vertegenwoordigd worden. 

Dit artikel treedt in werking op 1 januari 2019, dus na de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 

Het besluit dat de samenstelling en werking van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening regelt, zal tevens aangepast worden. 

Terug