Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Omzendbrieven: Chronologisch overzicht

De volgende lijst vermeldt de niet afgeschafte omzendbrieven en richtlijnen. Het is nuttig te benadrukken dat een vermelding op deze lijst niet betekent dat deze omzendbrieven onverkort dienen te worden toegepast.

Deze omzendbrieven en instructies dienen te allen tijde te worden gelezen in het licht van de sinds hun ontstaan gewijzigde regelgeving en/of structuren. Dit voorbehoud geldt des te meer als het omzendbrieven betreft, die meerdere tientallen jaren oud zijn.

 

 14/11/2016 RO/2016/02  Opheffing omzendbrieven -herwerking 2016 
 08/07/2016  RO/2016/01 Vervanging van bijlage 1, Positieve lijst, bij omzendbrief RO/2016/01 betreffende het afwegingskader en de randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting (samen te lezen met omzendbrief RO/2006/01)
 19/5/2015 LNE/2015/2 Richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden
 24/4/2015 RO/2015/01 Addendum bij omzendbrief RO/2014/03 betreffende het afwegingskader voor stakingsbevelen bij gebruik (samen te lezen met omzendbrief RO/2014/13)
 6/6/2014 RO/2014/03  Afwegingskader voor stakingsbevelen bij gebruik (samen te lezen met addendum van 24/04/2015)
 25/4/2014 RO/2014/02  Afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines
 4/4/2014 zonder nummer  Mogelijkheden om sociaal wonen in ruimtelijke uitvoeringsplannen te verankeren
 28/6/2013 LNE 2013/01  Richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden 
25/5/2012 RO 2012/01

Bouwlagen Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel

16/12/2011 RO 2011/01

Afwegingskader voor grootschalige detailhandel

Ingescande, ondertekende versie

7/5/2010 RO 2010/01 Ruimtelijk beleid binnen de herbevestigde agrarische gebieden

22/02/2008

RO 2008/01

De anticipatieve vergunning voor werken van algemeen belang

19/05/2006

RO 2006/01

 Mestbehandeling en vergisting

25/10/2002

RO 2002/03

Woonbehoeftestudies en woonuitbreidingsgebieden  met toelichting bij de omzendbrief

14/12/2001

RO 2001/01

Verkavelingen met grondafstand. Vervalregeling onbebouwde percelen 

23/03/1998

RO 1998/2

Bouwverordening voor wegen voor voetgangersverkeer

08/07/1997

 

Inrichting en toepassing ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.
* GEWIJZIGD OP 25/1/2002 EN 25/10/2002.Officiële coördinatie

19/06/1991

 

Bijzondere voorschriften gevoegd bij het gewestplan Halle-Vilvoorde- Asse