Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Gevelisolatie

Sinds het decreet van 8 december 2017 wordt het aanbrengen van gevelisolatie tot ten hoogste 26 centimeter niet beschouwd als het uitbreiden van het bouwvolume. Verbouwen wordt immers in artikel 4.1.1, 12°, VCRO gedefinieerd als volgt:
Aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste zestig procent behouden worden. Het aanbrengen van gevelisolatie aan de buitenzijde van een woning tot een maximum van 26 centimeter wordt beschouwd als aanpassingswerken binnen het bestaande bouwvolume.”
Hierdoor kunnen de zonevreemde woningen in en buiten ruimtelijk kwetsbaar gebied toch aan de buitenzijde isoleren.


Doordat de bepalingen spreken over ‘gevelisolatie’, zijn deze bepalingen niet van toepassing op dakisolatie, aangebracht aan de buitenzijde van het dak (het zogenaamde ‘sarkingdak’). Immers, door het aanbrengen aan de buitenzijde, gaan het bouwvolume en nokhoogte omhoog. Het bouwvolume is immers “het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, zoals een aangebouwde garage, veranda of berging, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld”.


Het verzameldecreet 2019 maakt dakisolatie aan de buitenzijde ook mogelijk. De term gevelisolatie wordt gewijzigd in “isolatie aan de buitenzijde van de woning”. De maximale dikte van deze isolatie (26 cm) wordt niet gewijzigd.

Door het Gemeentewegendecreet werd de regeling inzake het met maximaal 14cm mogen overschrijden van een rooilijn opgenomen in artikel 4.3.8,§1 VCRO en wordt in dit artikel niet langer naar het Rooilijnendecreet verwezen.

Terug naar overzicht