Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

ESPON

ESPON op deze site

 

 

Zoek een publicatie op trefwoord

Voer hier een trefwoord in:

Publicaties

Indicatoren ruimtelijk rendement

Bronverwijzing

Poelmans, L., Van Esch, L., Janssen, L., Engelen, G.(2016), Indicatoren ruimtelijk rendement, referentiejaar 2013.
Poelmans et al.,  (2016), Landgebruiksbestand voor Vlaanderen, referentiejaar 2013.

Samenvatting

Vlaanderen is een dichtbevolkte regio, en dat zal de komende decennia steeds meer toenemen. Elke bijkomende inwoner heeft ruimte nodig om te wonen, te werken, te recreëren of zich te verplaatsen. Hiervoor wordt dikwijls ruimte ingenomen (ruimtebeslag) of verhard (bodemafdekking). Om de evolutie van het bijkomend ruimtebeslag te kunnen opvolgen is er nood aan een consistente tijdreeks met gegevens over het ruimtebeslag.

In dit rapport beschrijft VITO de operationalisering van de indicator 'ruimtebeslag' in Vlaanderen, die gebaseerd is op de definitie van 'settlement area' die de Europese Commissie hanteert, a.d.h.v. een nulmeting voor referentiejaar 2013. Die nulmeting is een afgeleid product van het landgebruiksbestand voor referentiejaar 2013.
Vanuit de indicator 'ruimtebeslag' werden een aantal ruimtelijke indicatoren afgeleid waarbij gebruik gemaakt werd van andere geografische informatiebronnen. Voor elke indicator wordt een korte technische beschrijving van de berekeningswijze, een kaart voor Vlaanderen en enkele detailkaarten, en een korte omschrijving van de belangrijkste resultaten of vaststellingen gegeven. 

Het rapport ‘landgebruiksbestand referentiejaar 2013' beschrijft de ontwikkeling van dat bestand. Dit is het resultaat van een voortschrijdende ontwikkeling en is gebaseerd op de combinatie van de in Vlaanderen best beschikbare ruimtelijke informatie (GIS-lagen) en andere (ruimtelijke) databanken. Voor de opmaak van dit landgebruiksbestand werd geen gericht terreinwerk uitgevoerd.

Links

Het rapport 'indicatoren ruimtelijk rendement'.
Het eindrapport 'landgebruiksbestand referentiejaar 2013' waarvan de indicatoren werden afgeleid.