Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Subsidies Rubiconfonds

Het Rubicon-fonds werd opgericht na de hevige overstromingen van 2002. Het fonds stelt de Vlaamse overheid in staat de voorfinanciering op zich te nemen van de herstelkosten in door overstromingen getroffen gebieden. Het fonds verleent voorts financiële steun bij preventieve acties die toekomstige schade door nieuwe overstromingen kunnen voorkomen.

De subsidies uit het Rubicon-fonds zijn decretaal geregeld en worden met besluiten van de Vlaamse Regering geoperationaliseerd.

Het fonds wordt gespijsd via:

  • de opbrengsten van de planbatenheffing voor bestemmingswijzigingen naar een zone bestemd voor bedrijven;
  • de inkomsten die voortvloeien uit de activiteiten van het Fonds;
  • eventuele dotaties ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.  

nieuws

Op 20 juni 2014 (BS 25 september 2014) keurde de Vlaamse Regering het besluit ter heroriëntering van het Rubiconfonds goed.
Provincie- en gemeentebesturen kunnen 60% van de kosten voor planschadevergoedingen van gemeentelijke en provinciale RUP’s voor percelen volledig of deels gelegen binnen een door de Vlaamse Regering goedgekeurd signaalgebied terugbetaald krijgen.

De gemeente of provincie vraagt de subsidie met een aangetekend schrijven of een afgifte tegen ontvangstbewijs aan bij het departement Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving) binnen een termijn van drie maanden na de datum van uitbetaling van de planschadevergoeding.

De aanvraag tot subsidie bevat de volgende elementen:
1° een kopie van het vonnis of arrest waarbij de gemeente of de provincie wordt veroordeeld tot betaling van de planschadevergoeding;
2° een betalingsbewijs van de planschadevergoeding;
3° een kopie van de beslissing waarin het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief wordt vastgesteld;
4° een motivatienota waarin beschreven wordt op welke manier het ruimtelijk uitvoeringsplan invulling heeft gegeven aan het vervolgtraject en de beleidsopties die de Vlaamse Regering heeft goedgekeurd ter vrijwaring van het waterbergend vermogen van een signaalgebied;
5° het rekeningnummer van de gemeente of provincie waarop de subsidie moet worden gestort;
6° in voorkomend geval, een afschrift van het delegatiebesluit, vermeld in artikel 2.2.1, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

 

Beschikbare documenten: