Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Vergunning nodig?

Stedenbouwkundige vergunningsplicht, vrijstellingen en meldingsplicht

 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bepaalt dat ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening vergunningsplichtig zijn.
De Vlaamse Regering heeft een aantal van deze ingrepen bij besluit vrijgesteld van de vergunningsplicht

Zij heeft ook voor een aantal ingrepen de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht

Let op: vrijstelling en melding gelden slechts onder een aantal voorwaarden. Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermd erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen). Bovendien kunnen provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen voor vrijgestelde ingrepen een meldingsplicht opleggen en voor meldingsplichtige handelingen een vergunningsplicht invoeren. De vergunningsplichtige handelingen kunnen hierdoor ook aangevuld worden.  Informeer dus steeds bij uw gemeente.

 
Hoe vergunning aanvragen?

Zie hier.

 

Werken aan en rond het bedrijfsgebouw

Voor een aantal veel voorkomende werken (handelingen) aan bedrijfsgebouwen wordt toegelicht of een vergunningsplicht, vrijstelling of meldingsplicht geldt. De verplichting tot medewerking van een architect wordt ook toegelicht.

 

relevante wetgeving

checklist melding

Melding enkel mogelijk als

 • Niet zonevreemd
 • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning 
 • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente
 • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen 
 • Niet in een oeverzone 
 • Niet in de 5 meter brede strook langs ingedeelde waterlopen 
 • Niet voor de rooilijn 
 • Niet in een achteruitbouwstrook
 • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals: 
  • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen)
  • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ...)
  • natuurwetgeving
 • Het gaat niet om beschermd erfgoed 
  • perceel met beschermde monumenten 
  • beschermd landschap of aangeduide erfgoedlandschap
  • beschermd stads- of dorpsgezicht
  • beschermd archeologische monument
 • De gemeente heeft de meldingsplicht voor deze ingreep niet vergunningsplichtig gemaakt.

checklist vrijstelling

Vrijstelling enkel mogelijk als:

 • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning, tenzij de gemeente dit plan of de vergunning heeft opgenomen in een lijst waarbinnen de Vlaamse vrijstellingsregeling voorrang krijgt op de voorschriften van het plan. 
 • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente. Merk op dat de gewestelijke verordening rond hemelwater vaak oplegt dat u gebouwen en verhardingen enkel kan oprichten als u een infiltratievoorziening voor hemelwater aanlegt.
 • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen. 
 • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals: 
  • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen) 
  • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ...) 
  • natuurwetgeving 
 • Niet in:

  • een 5 meter brede strook vanaf de bovenste rand van het talud van waterlopen;
  • de erfdienstbaarheidszone langs grachten van algemeen belang:
  • de afgebakende oeverzones.
 • Uw gemeente heeft de vrijgestelde handeling voor deze ingreep niet meldingsplichtig gemaakt.

Vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een machtiging van het agentschap Onroerend Erfgoed

 • op percelen met beschermde monumenten, 
 • in beschermde landschappen of aangeduide erfgoedlandschappen, 
 • in beschermde stads- en dorpsgezichten, 
 • in beschermde archeologische monumenten.