Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Bouw bedrijfsgebouw

De bouw van een volledig nieuw bedrijfsgebouw,  welke geen uitbreiding is van een bestaand bedrijf, is vergunningsplichtig.

Vrijstelling

Een stedenbouwkundige vergunning of een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor het oprichten van gebouwen als aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

1° het gebouw heeft de functie industrie en bedrijvigheid, staat in relatie tot de bestaande industrie en bedrijvigheid en betreft geen bedrijfswoning;

2° voor de plaats waar het gebouw wordt opgericht bestaat een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan;

3° het gebouw wordt opgericht binnen een straal van:

a)    vijftig meter van een hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw als het ligt binnen een afgebakend zeehavengebied;

b)    dertig meter van een hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw in overige gebieden; 

4° in het geval het gebouw aangebouwd wordt aan een bestaand, vergund geacht of vergund gebouw, blijven de voorwaarden met betrekking tot brandcompartimentering van toepassing; zoniet bedraagt de afstand tussen het gebouw en andere gebouwen minstens vijf meter;

5° de grondoppervlakte van de van vergunning vrijgestelde gebouwen is beperkt tot maximaal 100 vierkante meter en maximaal 100 percent van de reeds vergunde grondoppervlakte van de gebouwen;

6° het gebouw ligt op minstens:

a)    dertig meter van een woongebied in de ruime zin en van een ruimtelijk kwetsbaar gebied, niet zijnde parkgebied;

b)    vijf meter van alle perceelsgrenzen;

7° het gebouw is niet hoger dan:

a)    één bouwlaag en twintig meter als het ligt binnen een afgebakend zeehavengebied;

b)    één bouwlaag en tien meter in overige gebieden;

8° de bereikbaarheid voor hulpdienstvoertuigen met inbegrip van brandweerwagens mag niet verminderd worden;

9° de brandbelasting van het gebouw bedraagt minder dan 350 MJ/m2;

11° ze zijn gelegen in een industriegebied in de ruime zin;

12° ze liggen niet voor de rooilijn; 

13° ze liggen niet in een zone uit het netwerk voor ecologische infrastructuur zoals aangeduid in een managementplan of soortenbeschermingsprogramma opgesteld ter uitvoering van de artikelen 50septies of 51 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

14° ze gaan niet gepaard met een ontbossing;

15° ze zijn niet strijdig met stedenbouwkundige voorschriften.


Melding

Voor het oprichten van gebouwen wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding als aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

1°    het gebouw heeft de functie industrie en bedrijvigheid, staat in relatie tot de bestaande industrie en bedrijvigheid en betreft geen bedrijfswoning;

2°    voor de plaats waar het gebouw wordt opgericht bestaat een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan;

3°    het gebouw ligt binnen een straal van vijftig meter van een hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw;

4°    in het geval het gebouw aangebouwd wordt aan een bestaand, vergund geacht of vergund gebouw, blijven de voorwaarden met betrekking tot brandcompartimentering van toepassing; zoniet bedraagt de afstand tussen het gebouw en andere gebouwen minstens vijf meter;

5°    de grondoppervlakte van de vergunningsvrije en gemelde gebouwen samen is niet groter dan 500 vierkante meter en maximaal 100 percent van de reeds vergunde grondoppervlakte van de gebouwen;

6°    het gebouw ligt op minstens:
a)    dertig meter van een woongebied in de ruime zin en van een ruimtelijk kwetsbaar gebied, niet zijnde parkgebied;
b)    vijf meter van alle perceelsgrenzen;

7°    het gebouw is niet hoger dan één bouwlaag en dan twintig meter;

8°    de bereikbaarheid voor hulpdienstvoertuigen met inbegrip van brandweerwagens mag niet verminderd worden;

9°    de brandbelasting van het gebouw bedraagt minder dan 350 MJ/m2.

10°    ze liggen binnen de grenzen van de zeehavens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, zoals afgebakend in een ruimtelijk uitvoeringsplan of bij gebrek daaraan, afgebakend conform artikel 3 van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens;

11°    ze liggen niet voor de rooilijn;

12°    ze gaan niet gepaard met een ontbossing;

13°    ze zijn niet strijdig met stedenbouwkundige voorschriften.


Medewerking architect
Voor werken waarvoor wel een stedenbouwkundige vergunning of melding nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht. Voor meer informatie, zie pagina 1b) – deel ‘Architect nodig ?’Informatie rond andere werken

 • Bouw bedrijfsgebouw
 • Verharding bij bedrijfsgebouw
 • Uitbreiding bedrijfsgebouw met andere constructie dan gebouw of verharding
 • Functiewijziging bestaand gebouw naar bedrijfsactiviteit
 • Renovatie: handelingen met en zonder stabiliteitswerken
 • Aanleg buitenopslag
 • Plaatsen van terrassen bij horecazaken
 • Zonnepanelen en zonneboilers
 • Plaatsen van publiciteitsborden
 • checklist vrijstelling

  Vrijstelling enkel mogelijk als:

  • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning, tenzij de gemeente dit plan of de vergunning heeft opgenomen in een lijst waarbinnen de Vlaamse vrijstellingsregeling voorrang krijgt op de voorschriften van het plan. 
  • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente. Merk op dat de gewestelijke verordening rond hemelwater vaak oplegt dat u gebouwen en verhardingen enkel kan oprichten als u een infiltratievoorziening voor hemelwater aanlegt.
  • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen. 
  • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals: 
   • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen) 
   • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ...) 
   • natuurwetgeving 
  • Niet in:

   • een 5 meter brede strook vanaf de bovenste rand van het talud van waterlopen;
   • de erfdienstbaarheidszone langs grachten van algemeen belang:
   • de afgebakende oeverzones.
  • Uw gemeente heeft de vrijgestelde handeling voor deze ingreep niet meldingsplichtig gemaakt.

  Vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een machtiging van het agentschap Onroerend Erfgoed

  • op percelen met beschermde monumenten, 
  • in beschermde landschappen of aangeduide erfgoedlandschappen, 
  • in beschermde stads- en dorpsgezichten, 
  • in beschermde archeologische monumenten.