Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aanleg buitenopslag en reliëfwijziging

Het aanleggen van een buitenopslag is meestal vergunningsplichtig. Er is tevens een stedenbouwkundige vergunning nodig voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerlei materialen, materieel of afval en voor het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens. Ook voor een aanmerkelijke reliëfwijziging heeft u een stedenbouwkundige vergunning nodig. De wetgeving stelt dat een reliëfwijziging ‘aanmerkelijk’ is als de aard of functie van het terrein wijzigt zelfs al gaat het maar om een paar centimeter. 


Een stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor reliëfwijzigingen als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

1°    het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar, erosiegevoelig of mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied;

2°    de aard of functie van het terrein wijzigt niet;

3°    het volume van de reliëfwijziging is kleiner dan dertig kubieke meter per goed;

4°    de hoogte of diepte van de reliëfwijziging is op elk punt kleiner dan een halve meter;

5° de reliëfwijziging strekt niet tot het geheel of gedeeltelijk dempen van grachten of waterlopen.

Vrijstelling*
Voor een niet-aanmerkelijke reliëfwijziging is geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Zie hierboven. Let wel op dat men de natuurlijke waterafloop tussen percelen niet mag belemmeren.  U moet ook rekening houden met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen en andere regelgeving die op het perceel van toepassing is. Het aanbrengen van reliëfwijzigingen is daarin vaak niet toegestaan.

Melding
Binnen deze categorie kan er geen gebruik gemaakt worden van de melding.

Opgelet
Een provinciale of gemeentelijk stedenbouwkundige verordening kan steeds strengere eisen stellen en dus een vergunning vereisen, waar voor de Vlaamse reglementering een melding volstaat, en een melding vereisen, waar voor de Vlaamse reglementering een vrijstelling geldt.

Medewerking architect
Voor het gebruiken van een grond voor de opslag van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval en voor het parkeren van voertuigen en ook voor reliëfwijzigingen is geen medewerking van een architect nodig.

 


Informatie rond andere werken

 • Bouw bedrijfsgebouw
 • Verharding bij bedrijfsgebouw
 • Uitbreiding bedrijfsgebouw met andere constructie dan gebouw of verharding
 • Functiewijziging bestaand gebouw naar bedrijfsactiviteit
 • Renovatie: handelingen met en zonder stabiliteitswerken
 • Aanleg buitenopslag
 • Plaatsen van terrassen bij horecazaken
 • Zonnepanelen en zonneboilers
 • Plaatsen van publiciteitsborden
 • checklist vrijstelling

  Vrijstelling enkel mogelijk als:

  • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning, tenzij de gemeente dit plan of de vergunning heeft opgenomen in een lijst waarbinnen de Vlaamse vrijstellingsregeling voorrang krijgt op de voorschriften van het plan. 
  • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente. Merk op dat de gewestelijke verordening rond hemelwater vaak oplegt dat u gebouwen en verhardingen enkel kan oprichten als u een infiltratievoorziening voor hemelwater aanlegt.
  • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen. 
  • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals: 
   • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen) 
   • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ...) 
   • natuurwetgeving 
  • Niet in:

   • een 5 meter brede strook vanaf de bovenste rand van het talud van waterlopen;
   • de erfdienstbaarheidszone langs grachten van algemeen belang:
   • de afgebakende oeverzones.
  • Uw gemeente heeft de vrijgestelde handeling voor deze ingreep niet meldingsplichtig gemaakt.

  Vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een machtiging van het agentschap Onroerend Erfgoed

  • op percelen met beschermde monumenten, 
  • in beschermde landschappen of aangeduide erfgoedlandschappen, 
  • in beschermde stads- en dorpsgezichten, 
  • in beschermde archeologische monumenten.