Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Publiciteitsborden plaatsen

Het plaatsen van publiciteitsborden is slechts in enkele situaties vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning.  Alle vrijstaande uithangborden zijn vergunningsplichtig. Wanneer publiciteitsborden op het openbaar domein worden geplaatst, is er tevens een vergunning nodig voor het privatief gebruik van het openbaar domein. Dit dient aangevraagd te worden bij de wegbeheerder. Wat de gewestwegen betreft, is de wetgeving hier te vinden:  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2002-05-30&numac=2002035689

Vrijstelling*

 • Voor  de plaatsing van volgende publiciteitsinrichtingen of uithangborden  geldt vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning
 • voor de bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende uithangborden, met een totale oppervlakte van maximaal 4 vierkante meter;
  publiciteitsinrichtingen, aangebracht op nutsvoorzieningen die behoren tot het openbaar domein, geplaatst in opdracht van een overheid, op voorwaarde dat de reclame maximaal de helft van de oppervlakte of tijd inneemt;
 • publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire bepalingen;
 • publiciteitsinrichtingen, aangebracht op een onroerend goed, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 vierkante meter en dat de publiciteitsinrichting ten laatste 14 dagen na de verhuring of verkoping wordt verwijderd.
  Deze vrijstelling geldt enkel indien het uithangbord enkel wordt gebruikt om de bedrijvigheid ter plaatse kenbaar te maken, m.a.w. indien naast de bedrijfsnaam ook een merknaam wordt vermeld (bv. Janssens – Bosch-toestellen), geldt de vrijstelling niet.

Melding
Binnen deze categorie kan er geen gebruik gemaakt worden van de melding.
 

Opgelet
Een provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan steeds strengere eisen stellen en dus een vergunning vereisen, waar binnen de Vlaamse reglementering een melding volstaat, en een melding vereisen, waar binnen de Vlaamse reglementering een vrijstelling geldt.

Medewerking architect
De medewerking van een architect is niet verplicht voor het plaatsen of wijzigen van publiciteitsinrichtingen of uithangborden.


Informatie rond andere werken

 • Bouw bedrijfsgebouw
 • Verharding bij bedrijfsgebouw
 • Uitbreiding bedrijfsgebouw met andere constructie dan gebouw of verharding
 • Functiewijziging bestaand gebouw naar bedrijfsactiviteit
 • Renovatie: handelingen met en zonder stabiliteitswerken
 • Aanleg buitenopslag
 • Plaatsen van terrassen bij horecazaken
 • Zonnepanelen en zonneboilers
 • Plaatsen van publiciteitsborden
 • checklist vrijstelling

  Vrijstelling enkel mogelijk als:

  • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning, tenzij de gemeente dit plan of de vergunning heeft opgenomen in een lijst waarbinnen de Vlaamse vrijstellingsregeling voorrang krijgt op de voorschriften van het plan. 
  • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente. Merk op dat de gewestelijke verordening rond hemelwater vaak oplegt dat u gebouwen en verhardingen enkel kan oprichten als u een infiltratievoorziening voor hemelwater aanlegt.
  • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen. 
  • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals: 
   • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen) 
   • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ...) 
   • natuurwetgeving 
  • Niet in:

   • een 5 meter brede strook vanaf de bovenste rand van het talud van waterlopen;
   • de erfdienstbaarheidszone langs grachten van algemeen belang:
   • de afgebakende oeverzones.
  • Uw gemeente heeft de vrijgestelde handeling voor deze ingreep niet meldingsplichtig gemaakt.

  Vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een machtiging van het agentschap Onroerend Erfgoed

  • op percelen met beschermde monumenten, 
  • in beschermde landschappen of aangeduide erfgoedlandschappen, 
  • in beschermde stads- en dorpsgezichten, 
  • in beschermde archeologische monumenten.