Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Renovatie: handelingen met en zonder stabiliteitswerken

Kleine onderhoudswerken zijn niet vergunningsplichtig. Stabiliteitswerken zijn in vele gevallen meldingsplichtig. Stabiliteitswerken aan voorgevels van gebouwen zijn altijd vergunningsplichtig.

Voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, dan gelden andere regels (link naar pagina over functiewijziging).

Vrijstelling*
Onderhoudswerken zijn vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunningsplicht. Voorbeelden van onderhoudswerken die niet vergunningsplichtig zijn:

 • het vervangen van ramen (glas en schrijnwerk), poorten e.d.,  
 • het vervangen van pleisterwerk,  
 • het herstellen van kapotte verhardingen,  
 • het vervangen van kepers, panlatten en leien op het dak door nieuwe kepers, panlatten en leien, zonder vervanging van de dragende balken (het dakgebinte).

Handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels en daken zijn vrijgesteld van vergunning. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het plaatsen van gevelisolatie, poorten,  Deze handelingen zijn vergunningsplichtig als ze aan de voorgevel worden uitgevoerd, omdat ze het uitzicht van de straat kunnen beïnvloeden.

Binnenverbouwingen zonder stabiliteitswerken zijn ook vrijgesteld. Enkele voorbeelden: 

 • het inrichten van de magazijnen en kantoren;
 • het inbouwen van een kantoor in een magazijn;

Voorwaarde voor de vrijstelling is tevens dat de handelingen volledig worden uitgevoerd in een straal van 30 m van een hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw.

Melding *
Werken met betrekking op de stabiliteit van de constructie, uitgevoerd binnen in het gebouw, aan de zijgevels, achtergevels of aan het dak, zijn meldingsplichtig.

Voorbeelden van meldingsplichtige achtiviteiten:

 • het plaatsen van een nieuwe raamopening, deur, of poort in de achtergevel of het dichtmaken ervan; 
 • het vervangen van dragende balken van het dak door nieuwe dragende balken,
 • het geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren,

Opgelet
Een provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan steeds strengere eisen stellen en dus een vergunning vereisen, waar binnen de Vlaamse reglementering een melding volstaat, en een melding vereisen, waar binnen de Vlaamse reglementering een vrijstelling geldt.

Medewerking architect
Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, is een architect is niet verplicht voor verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden binnen een gebouw óf de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen, de handelingen aan de buitenvlakken van een vergund gebouw, zoals het aanbrengen van bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is, het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen.


Informatie rond andere werken

 • Bouw bedrijfsgebouw
 • Verharding bij bedrijfsgebouw
 • Uitbreiding bedrijfsgebouw met andere constructie dan gebouw of verharding
 • Functiewijziging bestaand gebouw naar bedrijfsactiviteit
 • Renovatie: handelingen met en zonder stabiliteitswerken
 • Aanleg buitenopslag
 • Plaatsen van terrassen bij horecazaken
 • Zonnepanelen en zonneboilers
 • Plaatsen van publiciteitsborden
 • checklist melding

  Melding enkel mogelijk als

  • Niet zonevreemd
  • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning 
  • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente
  • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen 
  • Niet in een oeverzone 
  • Niet in de 5 meter brede strook langs ingedeelde waterlopen 
  • Niet voor de rooilijn 
  • Niet in een achteruitbouwstrook
  • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals: 
   • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen)
   • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ...)
   • natuurwetgeving
  • Het gaat niet om beschermd erfgoed 
   • perceel met beschermde monumenten 
   • beschermd landschap of aangeduide erfgoedlandschap
   • beschermd stads- of dorpsgezicht
   • beschermd archeologische monument
  • De gemeente heeft de meldingsplicht voor deze ingreep niet vergunningsplichtig gemaakt.

  checklist vrijstelling

  Vrijstelling enkel mogelijk als:

  • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning, tenzij de gemeente dit plan of de vergunning heeft opgenomen in een lijst waarbinnen de Vlaamse vrijstellingsregeling voorrang krijgt op de voorschriften van het plan. 
  • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente. Merk op dat de gewestelijke verordening rond hemelwater vaak oplegt dat u gebouwen en verhardingen enkel kan oprichten als u een infiltratievoorziening voor hemelwater aanlegt.
  • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen. 
  • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals: 
   • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen) 
   • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ...) 
   • natuurwetgeving 
  • Niet in:

   • een 5 meter brede strook vanaf de bovenste rand van het talud van waterlopen;
   • de erfdienstbaarheidszone langs grachten van algemeen belang:
   • de afgebakende oeverzones.
  • Uw gemeente heeft de vrijgestelde handeling voor deze ingreep niet meldingsplichtig gemaakt.

  Vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een machtiging van het agentschap Onroerend Erfgoed

  • op percelen met beschermde monumenten, 
  • in beschermde landschappen of aangeduide erfgoedlandschappen, 
  • in beschermde stads- en dorpsgezichten, 
  • in beschermde archeologische monumenten.