Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Verharding bij bedrijfsgebouw


Vrijstelling

Een stedenbouwkundige vergunning of een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor het aanleggen van verhardingen als aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

1° de verhardingen staan in functie van de bestaande industrie en bedrijvigheid;

2° voor de plaats waar de verhardingen worden aangelegd bestaat een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan;

3° de verhardingen worden aangelegd binnen een straal van:

a)    vijftig meter van een hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw of hoofdzakelijk vergund of vergund geachte verharding als ze liggen binnen een afgebakend zeehavengebied;

b)    dertig meter van een hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw in overige gebieden; 

4° de grondoppervlakte van de van vergunning vrijgestelde verharding is beperkt tot maximaal 200 vierkante meter en maximaal 100 percent van de reeds vergunde grondoppervlakte van de verharding;

5° de verhardingen liggen op minstens:

a)    tien meter van een woongebied in de ruime zin en van een ruimtelijk kwetsbaar gebied, niet zijnde parkgebied;

b)    drie meter van alle perceelsgrenzen;.

6° ze zijn gelegen in een industriegebied in de ruime zin;


7° ze liggen niet voor de rooilijn; 

8° ze liggen niet in een zone uit het netwerk voor ecologische infrastructuur zoals aangeduid in een managementplan of soortenbeschermingsprogramma opgesteld ter uitvoering van de artikelen 50septies of 51 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

9° ze gaan niet gepaard met een ontbossing;

10° ze zijn niet strijdig met stedenbouwkundige voorschriftenMelding*

Voor het aanleggen of uitbreiden van verhardingen wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding als aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

1°    de verhardingen staan in functie van de bestaande industrie en bedrijvigheid;

2°    voor de plaats waar de verhardingen worden aangelegd bestaat een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan;

3°    de verhardingen worden opgericht binnen een straal van vijftig meter van een hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw of hoofdzakelijk vergund of vergund geachte verharding;

4°    de grondoppervlakte van de van vergunning vrijgestelde en gemelde verhardingen samen is niet groter dan 500 vierkante meter en maximaal 100 percent van de reeds vergunde grondoppervlakte van de verharding;

5°    de verhardingen liggen op minstens:
a)    tien meter van een woongebied in de ruime zin en van een ruimtelijk kwetsbaar gebied, niet zijnde parkgebied;
b)    drie meter van alle perceelsgrenzen.

6°    ze liggen binnen de grenzen van de zeehavens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, zoals afgebakend in een ruimtelijk uitvoeringsplan of bij gebrek daaraan, afgebakend conform artikel 3 van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens;

7°    ze liggen niet voor de rooilijn;

8°    ze gaan niet gepaard met een ontbossing;

9°    ze zijn niet strijdig met stedenbouwkundige voorschriften.

Medewerking architect
Voor verhardingen is de medewerking van een architect niet verplicht.

Opgelet
Een provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan steeds strengere eisen stellen en dus een vergunning vereisen, waar binnen de Vlaamse reglementering een melding volstaat, en een melding vereisen, waar binnen de Vlaamse reglementering een vrijstelling geldt.


Informatie rond andere werken

 • Bouw bedrijfsgebouw
 • Verharding bij bedrijfsgebouw
 • Uitbreiding bedrijfsgebouw met andere constructie dan gebouw of verharding
 • Functiewijziging bestaand gebouw naar bedrijfsactiviteit
 • Renovatie: handelingen met en zonder stabiliteitswerken
 • Aanleg buitenopslag
 • Plaatsen van terrassen bij horecazaken
 • Zonnepanelen en zonneboilers
 • Plaatsen van publiciteitsborden
 • checklist melding

  Melding enkel mogelijk als

  • Niet zonevreemd
  • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning 
  • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente
  • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen 
  • Niet in een oeverzone 
  • Niet in de 5 meter brede strook langs ingedeelde waterlopen 
  • Niet voor de rooilijn 
  • Niet in een achteruitbouwstrook
  • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals: 
   • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen)
   • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ...)
   • natuurwetgeving
  • Het gaat niet om beschermd erfgoed 
   • perceel met beschermde monumenten 
   • beschermd landschap of aangeduide erfgoedlandschap
   • beschermd stads- of dorpsgezicht
   • beschermd archeologische monument
  • De gemeente heeft de meldingsplicht voor deze ingreep niet vergunningsplichtig gemaakt.