Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Uitbreiding bedrijfsgebouw met andere constructie dan gebouw of verharding


Vrijstelling*

Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de plaatsing van constructies als aan al de volgende voorwaarden voldaan is: 

1° het betreft geen gebouwen of verhardingen; 

2° de constructies staan in functie van de bestaande industrie en bedrijvigheid;

3° de constructies worden opgericht binnen een straal van:

a)    vijftig meter van een hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw of hoofdzakelijk vergund of vergund geachte verharding als ze liggen binnen een afgebakend zeehavengebied;

b)    dertig meter van een hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw in overige gebieden; 

4° de constructies zijn niet hoger dan: 

a)    twintig meter als ze liggen binnen een afgebakend zeehavengebied; 

b)    tien meter in overige gebieden;

5° de van vergunning vrijgestelde constructies zijn niet groter dan 200 vierkante meter;

6° de constructies liggen op minstens: 

a)    dertig meter van een woongebied in de ruime zin en van een ruimtelijk kwetsbaar gebied, niet zijnde parkgebied;

b)    vijf meter van alle perceelsgrenzen;

7° de bereikbaarheid voor hulpdienstvoertuigen met inbegrip van brandweerwagens mag niet verminderd worden;

8° ze zijn gelegen in een industriegebied in de ruime zin;

9° ze liggen niet voor de rooilijn; 

10° ze liggen niet in een zone uit het netwerk voor ecologische infrastructuur zoals aangeduid in een managementplan of soortenbeschermingsprogramma opgesteld ter uitvoering van de artikelen 50septies of 51 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

11° ze gaan niet gepaard met een ontbossing;

12° ze zijn niet strijdig met stedenbouwkundige voorschriften.

 
Melding

Voor de plaatsing van constructies wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding als aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

1°    het betreft geen gebouwen of verhardingen;

2°    de constructies staan in functie van de bestaande industrie en bedrijvigheid;

3°    de constructies worden opgericht binnen een straal van vijftig meter van een hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw of hoofdzakelijk vergund of vergund geachte verharding;

4°    de constructies zijn niet hoger dan twintig meter;

5°    de van vergunning vrijgestelde en gemelde constructies samen zijn niet groter dan 300 vierkante meter;

6°    de constructies liggen op minstens:
a)    dertig meter van een woongebied in de ruime zin en van een ruimtelijk kwetsbaar gebied, niet zijnde parkgebied;
b)    vijf meter van alle perceelsgrenzen;

7°    de bereikbaarheid voor hulpdienstvoertuigen met inbegrip van brandweerwagens mag niet verminderd worden.

8° ze liggen binnen de grenzen van de zeehavens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, zoals afgebakend in een ruimtelijk uitvoeringsplan of bij gebrek daaraan, afgebakend conform artikel 3 van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens;

9°    ze liggen niet voor de rooilijn;

10°    ze gaan niet gepaard met een ontbossing;

11°    ze zijn niet strijdig met stedenbouwkundige voorschriften.

Medewerking architect
Op voorwaarde dat het geen gebouwen betreft, zijn volgende handelingen vrijgesteld van medewerking van een architect:
• Het aanleggen van verhardingen, parkeerplaatsen;
• Het bouwen of wijzigen van industriële installaties voor de productie, het transport, de omzetting en de verdeling van elektriciteit, voor de productie en het transport  van gas, stoom, warm water, en in het algemeen van energie of grondstoffen; installaties voor de opslag van aardgas, gasvormige brandstoffen, fossiele brandstoffen, omvormings- of drukstations;
• Het aanleggen of wijzigen van transportleidingen voor energie of grondstoffen, zoals elektriciteitsleidingen, gas-, olie-, chemicaliën- en andere pijpleidingen, televerbindingen, …
• Het bouwen van masten en antennes;
• De werken ten behoeve van o.a. waterzuiveringsinstallaties, installaties voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater;
• De werken ten behoeve van afvalverwijdering of –verwerking, zoals stortterreinen, containerparken of verwerkingsinstallaties, …;
• Het bouwen of wijzigen van andere technische installaties, zoals raffinaderijen, installaties voor chemie en petrochemie, overslaginstallaties, installaties voor groeven, dagbouwmijnen of ondergrondse mijnbouw, installaties voor de winning van windenergie, installaties voor de behandeling van radioactief afval, technische installaties van benzinestations of geluidwerende installaties;
• Het slopen of verwijderen van voorgaande zaken;

Opgelet
Een provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan steeds strengere eisen stellen en dus een vergunning vereisen, waar binnen de Vlaamse reglementering een melding volstaat, en een melding vereisen, waar binnen de Vlaamse reglementering een vrijstelling geldt.


Informatie rond andere werken

  • Bouw bedrijfsgebouw
  • Verharding bij bedrijfsgebouw
  • Uitbreiding bedrijfsgebouw met andere constructie dan gebouw of verharding
  • Functiewijziging bestaand gebouw naar bedrijfsactiviteit
  • Renovatie: handelingen met en zonder stabiliteitswerken
  • Aanleg buitenopslag
  • Plaatsen van terrassen bij horecazaken
  • Zonnepanelen en zonneboilers
  • Plaatsen van publiciteitsborden
  •