Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zonnepanelen en zonneboilers

Het plaatsen van zonnepanelen is in de meeste situaties vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning.

Vrijstelling*
Op een plat dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.
Op een hellend dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld zolang ze geïntegreerd worden in het hellende dakvlak. Onder zonnepanelen geïntegreerd in het hellende dakvlak wordt verstaan : 

 • ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven worden gemonteerd,  
 • ofwel tussenin of ter vervanging ervan zijn geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungeren.

Let op: alle andere plaatsingen van zonnepanelen, zoals bijvoorbeeld de plaatsing van zonnepanelenparken op de grond, zijn wel vergunningsplichtig.

Melding
Binnen deze categorie kan er geen gebruik gemaakt worden van de melding.

Opgelet
Een provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan steeds strengere eisen stellen en dus een vergunning vereisen, waar binnen de Vlaamse reglementering een melding volstaat, en een melding vereisen, waar binnen de Vlaamse reglementering een vrijstelling geldt.

Medewerking architect
Voor het aanbrengen van fotovoltaïsche zonnepanelen en zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak, op voorwaarde dat deze ingreep noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengt, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigt, is geen medewerking van een architect nodig.


Informatie rond andere werken

 • Bouw bedrijfsgebouw
 • Verharding bij bedrijfsgebouw
 • Uitbreiding bedrijfsgebouw met andere constructie dan gebouw of verharding
 • Functiewijziging bestaand gebouw naar bedrijfsactiviteit
 • Renovatie: handelingen met en zonder stabiliteitswerken
 • Aanleg buitenopslag
 • Plaatsen van terrassen bij horecazaken
 • Zonnepanelen en zonneboilers
 • Plaatsen van publiciteitsborden
 • checklist vrijstelling

  Vrijstelling enkel mogelijk als:

  • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning, tenzij de gemeente dit plan of de vergunning heeft opgenomen in een lijst waarbinnen de Vlaamse vrijstellingsregeling voorrang krijgt op de voorschriften van het plan. 
  • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente. Merk op dat de gewestelijke verordening rond hemelwater vaak oplegt dat u gebouwen en verhardingen enkel kan oprichten als u een infiltratievoorziening voor hemelwater aanlegt.
  • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen. 
  • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals: 
   • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen) 
   • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ...) 
   • natuurwetgeving 
  • Niet in:

   • een 5 meter brede strook vanaf de bovenste rand van het talud van waterlopen;
   • de erfdienstbaarheidszone langs grachten van algemeen belang:
   • de afgebakende oeverzones.
  • Uw gemeente heeft de vrijgestelde handeling voor deze ingreep niet meldingsplichtig gemaakt.

  Vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een machtiging van het agentschap Onroerend Erfgoed

  • op percelen met beschermde monumenten, 
  • in beschermde landschappen of aangeduide erfgoedlandschappen, 
  • in beschermde stads- en dorpsgezichten, 
  • in beschermde archeologische monumenten.