Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

20.09.2017
Oproep: “Studieopdracht voor de strategische verkenningsfase van de Pilootprojecten Energie- en Klimaatwijken”

Het Departement Omgeving wil in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Energieagentschap (VEA) de pilootprojecten 'Energie- en Klimaatwijken' opstarten. Die willen de energietransitie en kwaliteitsvolle kernversterking en verdichting vertalen naar en uittesten in concrete, collectieve renovatie- en vernieuwingsprojecten op bouwblok- of wijkniveau.

Doel van de opdracht

De bedoeling is om a.d.h.v. een voorbereidend, verkennend onderzoek de ambities, de scope en de haalbaarheid van deze pilootprojecten verder uit te werken en wetenschappelijk te onderbouwen. Dit in nauw overleg en in samenwerking met de opdrachtgevers. Tijdens het verkennend onderzoek zullen de huidige Vlaamse en lokale knelpunten in kaart worden gebracht. Zowel op ruimtelijk, financieel, juridisch en technisch vlak als op vlak van creatie en co-productie. Deze opdracht moet enerzijds de opdrachtgevers en initiatiefnemers van de pilootprojecten ondersteunen om de scope te bepalen en anderzijds een wervende brochure (ambitiedocument) opleveren gericht aan mogelijke kandidaten voor de call naar pilootprojecten.

Inschrijven op deze opdracht

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 3 november 2017 om 10u hun offerte bezorgen. Meer info uit het bestek en de mogelijkheid om een offerte in te dienen vindt u terug op het online platform e-Procurement.

ESPON

ESPON op deze site