Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Vergunning aanvragen

Momenteel bestaan 2 vergunningstelsels naast elkaar.

 • In de meeste gemeenten is tot 1 januari 2018 de oude regeling van kracht. Een stedenbouwkundige vergunning kan aangevraagd worden via het digitale loket voor bouwaanvragen (DBA). Particulieren kunnen een aanvraag ook nog indienen op papier. Architecten moeten via het DBA-loket werken. 
 • In de gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle, Staden, Beersel en Diest is de omgevingsvergunning reeds van kracht. De stedenbouwkundige vergunning is daar vervangen door de omgevingsvergunning. Aanvragen kunnen ingediend worden via het digitaal loket voor aanvraag Omgevingsvergunningen (OMV). Particulieren kunnen een aanvraag ook nog indienen op papier. Architecten moeten via het OMV-loket werken.

Stedenbouwkundige vergunning

De info hieronder behandelt de oude regeling, die op 1 januari 2018 afloopt. Vanaf dan schakelen alle gemeenten over naar de Omgevingsvergunning.

Samenstellen van het aanvraagdossier

Als de medewerking van een architect vereist is stelt de architect het aanvraagdossier digitaal samen.

Als de medewerking van een architect niet vereist is, dan mag u zelf het aanvraagdossier samenstellen. De Vlaamse Regering heeft bij besluit bepaald hoe het aanvraagdossier samengesteld moet worden. In de meeste gevallen gebruikt u het aanvraagdossier met 'eenvoudige samenstelling'. 

Eenvoudige dossiersamenstelling

Voor technische handelingen en terreinaanlegwerken gelden specifieke regels rond dossiersamenstelling:

Technische werken of terreinaanlegwerken

Indienen van het aanvraagdossier

Bij uw gemeente afgeven tegen ontvangstbewijs, aangetekend versturen of digitaal indienen via het DBA-loket.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG DOOR DE GEMEENTE
 1. Volledigheidscontrole 
  De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of zijn gemachtigde gaat na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is. 
  Niet-ontvoogde gemeenten hebben niet altijd een stedenbouwkundig ambtenaar. Dan wordt het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek gevoerd door de gemeentelijke administratie. 

  TERMIJN: De gemeente heeft 30 dagen om te onderzoeken of uw aanvraag ontvankelijk en volledig is. Laat de gemeente niets weten dan start de procedure toch.
    
 2. Openbaar onderzoek 
  Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw project.
  De volledige procedure wordt bepaald in een besluit van de Vlaamse Regering

  Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag: het schepencollege zal zich uitspreken over de bezwaren . 
   
 3. Adviezen inwinnen 
  Soms moet de gemeente adviezen inwinnen over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. 
      De verplichte adviezen zijn vermeld in een besluit van de Vlaamse Regering
   
 4. In niet-ontvoogde gemeenten: Advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar 
      Hier kunt u nagaan of uw gemeente ontvoogd is of niet.
  Het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar is bindend, als het negatief is of voorwaarden oplegt. Het wordt uitgebracht binnen een vervaltermijn van dertig dagen, ingaand de dag na deze van de ontvangst van de adviesvraag. Als deze termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste voorbij worden gegaan. 

  De aanvragen die vrijgesteld zijn van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar staan vermeld in een besluit van de Vlaamse Regering
   
 5. BESLISSING VAN HET SCHEPENCOLLEGE

 

De gemeente zal uw aanvraag beoordelen, rekening houdend met:

  • de eventuele bezwaren
  • de eventuele adviezen
  • de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling
  • de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting, ...).
  • ...

TERMIJN: Het college van burgemeester en schepenen neemt over de vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van:

  •        
  • vijfenzeventig dagen, indien het aangevraagde gelegen is in een ontvoogde gemeente, over de aanvraag geen openbaar onderzoek moet worden gevoerd, en de aanvraag niet is samengevoegd met een milieuvergunningsaanvraag op de wijze, vermeld in artikel 4.7.3 VCRO
  • honderdvijftig dagen, als het aangevraagde wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft;
  • honderdvijf dagen, in alle andere gevallen.

De vervaltermijnen gaan in de dag na deze waarop het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek aan de aanvrager wordt verstuurd. Zij gaan echter steeds ten laatste in op de dertigste dag na deze waarop de aanvraag werd ingediend.

Indien geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, wordt de aanvraag geacht afgewezen te zijn.

U krijgt een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing binnen een ordetermijn van tien dagen per beveiligde zending. 

Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager gedurende een periode van dertig dagen aangeplakt op de plaats waarop de ver­gunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de gemeente onmiddellijk op de hoogte van de startdatum van de aanplakking.

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt over­gegaan binnen een termijn van tien dagen te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde levert op eenvoudig verzoek van elke belang­hebbende, een gewaarmerkt afschrift van het attest van aan­plakking af.

Vergunning afgeleverd?

Krijgt u een vergunning, dan mag u beginnen bouwen als u niet binnen vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte wordt gebracht van de instelling van een administratief beroep. 

Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning.

Let op: De vergunning vervalt als