Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Geïntegreerd grondbeleidsinstrumentarium

Vlaamse regering keurde krijtlijnen goed

 

De Vlaamse Regering gaf in 2014 het startschot voor een doorgedreven beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking op gewestelijk niveau, in coproductie met lokale en private actoren.

Lees meer over de krijtlijnennota.

 

Overheidsbreed actieprogramma grondbeleidsinstrumentarium

In uitvoering van de krijtlijnen, werken we over de grenzen van de beleidsdomeinen heen aan de kennisverbreding, verbetering en vernieuwing van het grondbeleidsinstrumentarium. 

Alle acties zijn samengebracht in een horizontaal actieprogramma waarvan de uitvoering wordt geregisseerd door Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving). Trekkers van het actieprogramma komen uit

 • de Vlaamse Landmaatschappij,
 • het Facilitair Bedrijf/afdeling vastgoedbeleid,
 • het agentschap Informatie Vlaanderen,
 • Waterwegen & Zeekanaal,
 • de Vlaamse Belastingdienst/afdeling vastgoedtransacties
 • en Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving).

Daarnaast worden ook partners betrokken uit steden en gemeenten, intercommunales en andere intermediaire organisaties, provincies en externe kennisorganisaties.

De thema's van het actieprogramma zijn:

De volgende acties zijn lopende:

 • Online kennisbank grond- en pandenbeleidsinstrumentarium
 • Kader voor gebruik erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik e.d.
 • Kader en modellen voor financiële verevening tussen lokale overheden
 • Kader en aanpak voor planologische ruil
 • Kader en aanpak voor verhandelbare ontwikkelingsrechten
 • Instrumenten m.b.t. publieke grondregie
 • Harmonisering van financiële vergoedingsmechanismen
 • Evaluatie en aanpassing van het planbatensysteem
 • Digitale tool voor ondersteuning van vastgoedmobiliteit binnen de Vlaamse overheid
 • Kennisverspreiding over de Vlaamse vastgoeddatabank en verkenning van koppelingsmogelijkheden tussen (bestaande) gegevensbanken
 • Uitbreiden van de Vlaamse vastgoeddatabank met niet-gekadastreerde infrastructuur en eigendommen van lokale overheden en semipublieke rechtspersonen via het Terraproject
 • Uitbouw van een vastgoedmarkt van de Vlaamse overheid

 

 

In de kijker

Op 26 februari 2016 vond een sleutelpartnersessie grondbeleidsinstrumentarium plaats waarbij de sleutelpartners aan de slag gingen met acties uit het actieprogramma.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod: een praktische tool voor beleids- en bestuursniveau-overschrijdende vastgoedmobiliteit, de instrumenten van de Vlaamse Grondenbank en de ontwikkeling van een kennisbank grondbeleidsinstrumentarium.

De gebruikte presentaties kunt u hier bekijken: