Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

14.06.2019
Reservatiestroken en meerwaarde

De Vlaamse Regering heeft op 10 mei 2019 een besluit goedgekeurd over de mate waarin bij het berekenen van een onteigeningsvergoeding voor gebouwen of constructies in reservatiestroken, rekening gehouden wordt met de meerwaarde die voortvloeit uit werken aan die gebouwen of constructies.  Het besluit regelt meteen ook de inwerkingtreding van enkele aangepaste decretale bepalingen over het onderwerp. De regeling rond afstand van meerwaarde wordt daarmee grondig gewijzigd; zo wordt bijvoorbeeld de meerwaarde van alle werken binnen het bestaande bouwvolume voortaan steeds meegerekend in een eventuele onteigeningsvergoeding.

 

Met de zogenaamde “Codextrein” (het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van  diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving) werd artikel 4.3.8, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gewijzigd.  De betrokken wijziging was tot hiertoe nog niet in werking.  Artikel 4.3.8, §2 regelde tot hiertoe een volledige afstand van meerwaarde voor alle werken uitgevoerd aan gebouwen of constructies in reservatiestroken.  Een eigenaar van zo’n constructie kon, mits de onderliggende bestemmingsvoorschriften het toelieten en de infrastructuurbeheerder de vergunningsaanvraag gunstig adviseerde, werken uitvoeren aan zo’n gebouw of constructie, maar moest voor de start van de werken een notariële akte ondertekenen waarin hij afstand deed van de meerwaarde die die werken met zich mee zouden brengen.  Bij een eventuele latere onteigening werden de werken dan ook buiten beschouwing gelaten voor het berekenen van de onteigeningsvergoeding.


Die regeling schrikte eigenaars af om renovaties, beperkte uitbreidingen en dergelijke uit te voeren.  Daarom bepaalde de decreetgever dat in ieder geval de meerwaarde van alle werken binnen het bestaande volume voortaan in rekening zou gebracht worden, en machtigde de Vlaamse Regering om ook de meerwaarde van verdergaande werken deels in aanmerking te laten komen voor vergoeding.

 

De Vlaamse Regering heeft dat laatste dus gedaan bij uitvoeringsbesluit van 10 mei 2019.  De meerwaarde van beperkte uitbreidingen (tot maximum een kwart van het bestaande volume erbij) wordt voor 75% meegerekend.  De meerwaarde van vrijstaande nieuwbouw, herbouw (behalve bij overmacht) en volume-uitbreiding met meer dan een kwart wordt niet meegerekend.  Er wordt niet meer gewerkt met aktes van afstand van meerwaarde.  Bij herbouw wordt een plaatsbeschrijving opgemaakt van het gebouw of de constructie voorafgaand aan de afbraak.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering wordt in principe op 1 juli 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, om tien dagen later in werking te treden.  Dan treedt ook de aangepaste decretale regeling in werking.  Het besluit bevat een overgangsbepaling voor lopende vergunningsaanvragen.

 

Na publicatie zal het besluit te vinden zijn op codex.vlaanderen.be, tot zolang is de tekst raadpleegbaar op de website van de Vlaamse Regering (klik hier)