Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Geïntegreerd grondbeleidsinstrumentarium

VLAAMSE REGERING KEURT KRIJTLIJNEN GOED

Met deze beslissing heeft de Vlaamse regering het startschot gegeven voor een doorgedreven beleidsdomein-overschrijdende samenwerking op gewestelijk niveau, in co-productie met lokale en private actoren.

Eenvoudig maar slagkrachtig instrumentarium

Het huidige grond- en pandeninstrumentarium is zeer uitgebreid, net als de achterliggende regelgeving en het aantal procedures. We willen deze instrumenten vereenvoudigen en bundelen tot een coherent en sector-overschrijdend geheel zonder overlap.

Geïntegreerde aanpak

We willen meer geïntegreerd werken met respect voor beleidsdomein-eigen verantwoordelijkheden en op die manier de hoogst mogelijke efficiëntie en effectiviteit nastreven. Dit betekent ook meer inzetten op gebundelde inzet van middelen en deskundigheid.

Transparantie en ruimte voor samenwerking tussen overheid en burger

Dit betekent dat de Vlaamse overheid zich opstelt als een betrouwbare partner of regisseur bij de realisatie van ruimtelijke projecten op het terrein. Bijzondere aandacht gaat naar de verhoging van het bewustzijn over de financiële impact en het evenwicht tussen kosten en baten verbonden aan de realisatie van ruimtelijke projecten, zowel bij de overheid als bij de burger.

Verbetervoorstellen vanuit drie sporen

We gaan werken aan de bovengenoemde uitdagingen vanuit drie grote thema’s:
1. Verwervings- en uitgiftebeleid,
2. Realisatie via inrichting en beheer,
3. Financiële aspecten.

Meer informatie over de negen goedgekeurde beleidsvoorstellen kunt u vinden in de achtergronddocumenten (zie hiernaast) en in de brochure Krijtlijnen voor een geïntegreerd grond- en pandenbeleid (nov 14).