Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Multiproductief stedelijk netwerk

Limburg heeft van oudsher een monofunctionele economie, met de auto- en mijnindustrie als sterkhouders. Vandaag staat de regio voor de uitdaging om een stimulerend ondernemingsklimaat uit te bouwen, dat sterk staat in nieuwe economische domeinen. Economische en stedelijke ontwikkeling gaan hier hand in hand. De kiemen voor een stimulerend ondernemingsklimaat liggen in een dynamisch stedelijk netwerk en omgekeerd. Het doel is om van Limburg een centrale en multiproductieve speler te maken op regionaal en internationaal vlak. Vernieuwing in ruimtelijk beleid maakt de realisatie van slimme netwerken en fabrieken van de toekomst mogelijk.

Slimme netwerken

T.OP Limburg zet in op synergie: tussen bestaande en nieuwe economische activiteiten, maar ook over de grenzen van de sectoren heen. Slimme netwerken tussen beleidsmakers, economische spelers, bedrijven en universiteiten maken kennis- en productuitwisseling en innovatie mogelijk. Maar ook tussen innovatieve spelers en gevestigde sectoren in Limburg, zoals de maakindustrie of de bouwsector, is er wisselwerking mogelijk. Jonge, vernieuwende initiatieven ondersteunen het duurzame voortbestaan van meer traditionele sectoren. En vanuit de erfenis van traditionele economische activiteiten ontstaan nieuwe kansen voor tewerkstelling en ontwikkeling van knowhow. Innovatief ondernemen vergt ook duurzame energienetwerken, die best op regionale schaal en geïntegreerd worden aangepakt.

Fabriek van de toekomst

Een innovatief ondernemingsklimaat is afhankelijk van nieuwe vormen van verweving binnen en tussen harde en zachte functies: industrie, wonen, recreatie, zorg, …. De bedrijfslocaties van de toekomst vragen dan ook vernieuwing en creativiteit in ruimtelijk denken: nieuwe typologieën van gemengde woon- en werkomgevingen, creatieve verdichting- en verwevingstrategieën die synergie tussen diverse bedrijven toelaten, het sluiten van kringlopen faciliteren, of ondernemerschap op gemengde stedelijke bedrijfslocaties stimuleren. De multiproductieve stad kan ook ingezet worden in de duurzame energielandschappen van morgen, waar energieproductie en -gebruik slim worden samengebracht.

Historische configuratie als blauwdruk

Limburg ligt centraal in het historische Rijn-Maas-Schelde-deltanetwerk, tussen de kennis- en innovatiepolen Eindhoven, Leuven en Aken. Bereikbaarheid en ontsluiting enerzijds en verbinding met bovenlokale en mondiale ontwikkelingen anderzijds zijn noodzakelijk om de economische transitie in Limburg tot een succes te maken. Industriële verbindingen zoals het oude Kolenspoor en het Albertkanaal zorgden altijd al voor samenhang in het stedelijke netwerk en zullen ook in de multiproductieve economie cruciaal blijven.