Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Omgevingsvergunning vervangt de stedenbouwkundige vergunning

SInds 1 januari 2018 vervangt de nieuwe 'omgevingsvergunning' de stedenbouwkundige vergunning in alle Vlaamse gemeenten. Alle informatie rond vergunningen wordt voortaan gebundeld op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be

Zal mijn bouwproject vergund worden?

Dit wordt beslist door de bevoegde overheid (meestal het college van burgemeester en schepenen van de gemeente) op basis van twee afwegingen:

1. Is het bouwproject vergunbaar vanuit de op het perceel geldende voorschriften?
2. Is het bouwproject in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening in die omgeving?

Een stedenbouwkundig attest kan voor zekerheid zorgen

 

Is het bouwproject vergunbaar vanuit de op het perceel geldende voorschriften?

De geldende voorschriften worden bepaalcd door de ruimtelijke plannen en de stedenbouwkundige verordeningen die van kracht zijn: 

  • Ruimtelijke plannen
   Dit zijn plannen die aangeven welke stedenbouwkundige voorschriften op welke plaatsen van toepassing zijn. Het plan geeft de plaats aan en de legende de geldende voorschriften.
   Er bestaan verschillende soorten plannen, die afzonderlijk of tegelijk van toepassing kunnen zijn:
   • gewestelijke plannen: gewestplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, rooilijnplannen, onteigeningsplannen 
   • provinciale plannen: ruimtelijke uitvoeringsplannen 
   • gemeentelijke plannen: plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingsplannen, onteigeningsplannen 
  • Stedenbouwkundige verordeningen
   Dit zijn stedenbouwkundige voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de verordenende overheid 
   • gewestelijke verordening
   • provinciale verordening 
   • gemeentelijke verordening

    Dit is een ingewikkelde materie. Doe navraag bij het gemeentebestuur. Zij kunnen u toelichten welke plannen en verordeningen op het perceel in kwestie gelden. U kunt er alle geldende plannen inkijken. De gemeente kan u bovendien op de hoogte stellen van eventuele plannen of verordeningen in opmaak.

Enkele vuistlijnen:

 • een perceel in woongebied is in principe bedoeld is voor woningbouw. 
 • een perceel in woonuitbreidingsgebied kan in principe niet door een particulier bebouwd worden 
 •  een onbebouwd perceel buiten woongebied kan in principe niet bebouwd kan worden tenzij 
  • of: het perceel in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling ligt 
  • of: de te bouwen woning verbonden is aan een landbouw- of industriebedrijf 
  • een bestaand vergund en niet verkrotte woning mag in principe verbouwd of herbouwd worden tenzij de woning in ruimtelijk kwetsbaar gebied ligt. 
  • De stedenbouwkundige voorschiften die gelden op een perceel kunnen beperkingen inhouden voor de keuze van 
   •  de plaatsing van het gebouw 
   •  de afstanden ten opzichte van de perceelsgrenzen, 
   •  de te gebruiken materialen, 
   •  de dakhelling, 
   •  het aantal bouwlagen en de hoogte 
   •  … 
Is het bouwproject in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening in die omgeving?

De overheid gaat na of uw aanvraag in overeenstemming is met de "goede ruimtelijke ordening".

Hierbij gaat aandacht naar: 

 •  functionele inpasbaarheid
 • de mobiliteitsimpact
 • de schaal
 • het ruimtegebruik en de bouwdichtheid
 • visueel-vormelijke elementen
 • cultuurhistorische aspecten 
 • het bodemreliëf 
 • hinderaspecten 
 • gezondheid 
 • gebruiksgenot 
 • veiligheid 
 • de in de omgeving bestaande toestand
 • de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (vastgelegd in het ruimtelijk structuurplan van de gemeente)

Een beoordelingskader ‘Goede ruimtelijke ordening’ helpt de stedenbouwkundig ambtenaar met het beoordelen van deze aandachtspunten.


Voorbeelden: 

 • Past de functie van het gebouw dat u wil bouwen in de omgeving (bijvoorbeeld geen discotheek tussen residentiële villa's)? 
 • Past de grootte van het gebouw in de omgeving (bijvoorbeeld geen gebouw van 6 verdiepingen tussen arbeiderswoninkjes)? 
 • Heeft het gebouw voldoende respect voor de aangrenzende eigendommen qua lichtinval, bezonning en inkijk (privacy)?