Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

LABO RUIMTE

 

LABO RUIMTE is een open samenwerkingsverband tussen het Departement en het Team Vlaams Bouwmeester. Het is een van de langlopende partnerschappen die het Departement op onderzoeksvlak aangegaan is. Afhankelijk van de specificiteit van de onderzoeksprojecten wordt de samenwerking strategisch uitgebreid met geëngageerde administraties, experts, relevante organisaties en actoren uit het veld. 

 

Vrije denk- en speelruimte

De ambitie van LABO RUIMTE is het voorzien van een ‘vrije denk- en spreekruimte’ waarin we – via ontwerp –ruimtelijk-maatschappelijke opgaven op lange termijn onderzoeken. Vraagstukken rond klimaat, energietransitie, open ruimte, economie, mobiliteit, sociale vraagstukken,… komen er aan bod. Het zijn vraagstukken die alle samenkomen in dezelfde, beperkt beschikbare ruimte in Vlaanderen, en waarrond we dus noodgedwongen, sectoroverschrijdend zullen moeten samenwerken.

 

De kracht van ontwerpend onderzoek

LABO RUIMTE gebruikt daartoe de techniek van ‘ontwerpend onderzoek’. Ontwerpend onderzoek combineert  ‘ontwerp’ en ‘onderzoek’ om aan de hand van ruimtelijke scenario’s of toekomstperspectieven (ontwerp) een complexe opgave in een bepaald gebied te verkennen, de onderzoeksvraag scherp te stellen, alternatieve ontwikkelingen en programma’s te verkennen en visies voor het gebied te ontwikkelen. LABO RUIMTE maakt gebruikt van de troeven van ontwerpmatig denken om die toekomstige opgaven te onderzoeken: ontwerpmatig denken is zeer sterk gericht op de toekomst, zoekt hardnekkig naar alternatieven en prikkelt de verbeeldingskracht.

Ontwerpers denken en werken bij uitstek ook integrerend; bij elk onderzoek is het van belang dat vele expertises en stakeholders betrokken worden, het ontwerpend onderzoek kan zo beschouwd worden als een eerste aanzet voor maatschappelijk debat rond die langetermijnvraagstukken.

LABO RUIMTE wil een eyeopener zijn en ervoor zorgen dat de vraag scherp(er) gesteld wordt. Dit houdt in dat bij aanvang geen ‘gewenste’ eindresultaten geformuleerd worden, dat consensus niet als doel vooropgesteld wordt, maar dat we in alle openheid inzichten willen geven in mogelijke tegenstellingen en overeenkomsten.