Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijk-economische netwerken

Waarover gaat het?

Vlaanderen heeft een open economie die sterk vervlochten is met de Brusselse economie binnen de Noordwest Europese context. Om deze positie te versterken moeten nieuwe binnenlandse en buitenlandse investeringen aangemoedigd worden door in te zetten op het ontwikkelen en verbeteren van de ruimtelijke vestigingsfactoren. Inzicht verwerven in de evoluties in ruimtegebruik, ruimtevraag en vestigingsplaatskeuze is cruciaal om na te gaan in welke mate een veerkrachtig, polycentrisch stedelijk systeem (zoals geformuleerd in het witboek beleidsplan Ruimte) sturend kan zijn voor de ontwikkeling van het economisch netwerk. De inbedding in het stedelijk netwerk van de Noordwest-Europese Delta kan hierbij een troef zijn.
Mogelijke onderzoeksthema’s zijn: typologie, clustering, suburbanisatie, verstedelijking, economie op het platteland, ruimtelijk rendement en duurzaam ruimtegebruik, globalisering, economische netwerken, omgevingsfactoren, stedelijke economische productie, metropolitane activiteiten, …

Doelstellingen

  • Evaluatie van het gevoerde ruimtelijk beleid
  • Inzicht verwerven door de monitoring van ruimtelijk-maatschappelijke trends met betrekking tot economische evoluties (vestigingsplaatskeuze, sectorale ontwikkeling,…), door analyse en interpretatie van die gegevens en door de ruimtelijke aspecten ervan te onderzoeken. Confronteren van de bevindingen met de ruimtelijk functionele kenmerken van gebieden in Vlaanderen (vb, bereikbaarheid, context, nabijheid internationale instellingen, vastgoedprijs,…). Confronteren van bevindingen met gevoerd ruimtelijk beleid (vb locatiebeleid, ruimtelijk beleid gericht op specifieke sectoren, leegstandsheffing, grond- en pandenbeleid,…)
  • Inzicht verwerven door het onderzoeken van omgevingsfactoren. Het In beeld brengen van ruimtelijke aspecten die de locatiekeuze van bedrijven beïnvloeden. Onderzoek naar de invloed van bevolkingsdichtheid op potentiële afzetmarkt. (vb retail, B2B,…). Onderzoek naar de arbeidsmarktkenmerken in verstedelijkt en landelijk gebied, met focus op relatie tussen vraag en aanbod van kenniswerkers en arbeiders. Conceptuele verkenning van eisen gesteld aan nieuwe woon- en werkgebieden.
  • Onderzoeken en ontwikkelen van ruimtelijke typologieën en nieuwe concepten om economische intensivering of verweving van functies te stimuleren en te plannen.
  • Innovatieve inzichten verwerven in alternatieve economische systemen en economische niches om de veerkracht te verhogen van een open economie. Ruimtelijke aspecten van deze alternatieven in beeld brengen en benaderen via ontwerpend onderzoek op regionale schaal.
  • In kaart brengen van ruimtelijke evolutie van bedrijfstakken (Advanced Producer Services, Financial services) die cruciaal zijn om internationale positie in een geglobaliseerde wereld te bepalen en ontwikkelen.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van beleidsvoorstellen en de mogelijke differentiatie van het beleid voor de ruimtelijk-economische netwerken in beeld brengen via exploratief ontwerpend onderzoek op regionale schaal.
  • Beleidsgerichte processen (opmaak en uitvoering Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, evaluatie Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) en gebiedsgerichte projecten (vb. TOP Limburg, Metropolitaan kerngebied, andere strategische gebieden) ondersteunen.