Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Studiedag 2015

(mega)trends en ruimtelijk onderzoek

Hoe kan gebiedsgerichte werking de ruimtelijke ontwikkeling stimuleren? Hoe kunnen initiatieven van burgers het ruimtelijk beleid vooruit helpen? Kan Vlaanderen klimaatbestendig worden ingericht? En wie gaat dat betalen? Het antwoord op deze en andere vragen kregen de 250 aanwezigen op de Studiedag '(Mega)trends en ruimtelijk onderzoek' van Ruimte Vlaanderen, op 1 oktober 2015 in het Virginie Lovelinggebouw in Gent.

Op de studiedag werd het onderzoek toegelicht dat in de voorbije twee jaar door of in opdracht van Ruimte Vlaanderen werd uitgevoerd. We stelden niet alleen onderzoeksresultaten voor, maar plaatsten het onderzoek ook in een breder kader en gingen het debat aan met andere ruimtelijke professionals, om leerrijke en inspirerende inzichten uit te wisselen.


Presentaties

Hieronder vindt u de presentaties die werden gegeven op de studiedag '(Mega)trends en ruimtelijk onderzoek'. Ter gelegenheid van de studiedag brachten we ook een brochure uit die het programma uitdiepte.

Inleiding

Workshops

Sessie 1: "Burgers maken ruimtelijk beleid"

De sessie speelde in op de trend naar groeiende multipolariteit, en de moeilijkheid om er met (bijvoorbeeld ruimtelijk) beleid op in te spelen. In een multipolaire samenleving verzwakt de dominante positie van zowel klassieke politieke als maatschappelijke actoren. Een heel gamma maatschappelijke groeperingen tracht op tal van (nieuwe) manieren invloed uit te oefenen op het beleid.

Sessie 2: "Energietransitie en ruimte"

Vlaanderen staat voor een grote uitdaging op energiegebied en die uitdagingen hebben een belangrijke ruimtelijke impact. Energie en ruimte beïnvloeden elkaar namelijk wederzijds. Deze sessie bracht een actieve informatie-uitwisseling en discussie tussen de deelnemers op gang rond vier thema’s: gebouwen en energie-efficiëntie, planning van energieproductie & infrastructuur, vergunning van energieproductie & infrastructuur en visievorming rond ruimte en energie in Vlaanderen. Daarnaast werd een overzicht gegeven van de onderzoeken waar Ruimte Vlaanderen mee bezig is.

Sessie 3: "Gebiedsgericht onderzoek"

Gebiedsgerichte projecten en processen hanteren een groot gamma aan onderzoeksmethodieken om ruimtelijke keuzes te maken en zaken te realiseren op het terrein. In deze sessie toonden we een staalkaart van recent toegepast gebiedsgericht onderzoek binnen Ruimte Vlaanderen en het Steunpunt Ruimte. De voorbeelden werden aangevuld en uitgedaagd door presentaties van gelijkaardige trajecten uit Oostende, de Rupelstreek en Nederland. We maakten kennis met diverse projecten en processen, de gehanteerde werkwijze, de specifieke functie en het type van de toegepaste onderzoeksmethodieken. Zo verzamelden we zinvolle kennis voor uw en onze toekomstige initiatieven.

Sessie 4: "Klimaatverandering en ruimte”

Klimaatadaptatie vereist maatregelen op korte en middellange termijn. De sessie focuste op ruimtelijke maatregelen op drie bestuurlijke niveaus: het Vlaamse niveau, het provinciale en het niveau van steden en gemeenten. Elk bestuurlijk niveau geeft vanuit zijn eigen programma vorm aan die klimaatadaptieve maatregelen. Onder andere de resultaten van de recentste Vlaamse studie ‘Klimaatadaptatie en kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van gebieden’ werden toegelicht. Ook de provincie Oost-Vlaanderen en een stad of gemeente kwamen hun klimaatbeleid met ruimtelijke adaptieve maatregelen uiteenzetten.

Sessie 5: "Lang zal u wonen"

De sessie koppelde de demografische veranderingen (groeiende bevolking, vergrijzing, gezinsverdunning…) aan leefbaarheid, kwaliteit en welzijn. Welke soort woonomgevingen en woningen heeft Vlaanderen nodig in de toekomst? In hoeverre zijn die voorradig? Kunnen bestaande woonomgevingen aangepast worden aan toekomstige noden? De sessie verkende het onderwerp en zocht samen met de deelnemers naar mogelijke antwoorden.

Sessie 6: "Betaalbaarheid van ruimtelijk beleid"

Verdichting, verhogen van het rendement, ruimte laten voor klimaatadaptatie… Deze antwoorden van het ruimtelijk beleid op de gevolgen van de megatrends krijgen vorm in renovaties, transformaties en ontwikkelingen op een concrete plek. Bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn vele spelers betrokken, zoals gemeenten, eigenaars en projectontwikkelaars. In deze sessie gingen we in op ruimtelijke ingrepen en hun financiële gevolgen. De verschillende sprekers pasten de theoretische inzichten toe op de case van Regionet – Leuven.

Slot

Meer over onderzoek

Blijft u graag op de hoogte van de onderzoeken door of in opdracht van Ruimte Vlaanderen? Houd dan deze website in het oog of volg Ruimte Vlaanderen op Twitter.


Foto's studiedag 2015

Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015
Studiedag 2015