Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

een verspilling van ruimte

   

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vormen dikwijls een smet op onze leefomgeving. Zij staan jarenlang te verkommeren en trekken zwerfvuil en vandalisme aan. Deze gebouwen nemen ruimte in die niet gebruikt wordt. Ondertussen blijven we aan de randen van de steden steeds nieuwe gronden bebouwen. Er zijn betere manieren om met onze schaarse Vlaamse ruimte om te gaan.

De Vlaamse overheid neemt sinds 1995 maatregelen waarmee zij een bijdrage wil leveren aan het voorkomen van leegstand en verwaarlozing van dit soort bedrijfsgebouwen. Deze maatregelen spitsen zich toe op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten van minimaal 5 are. Door hun omvang zijn dit meestal belangrijke en herkenbare plekken, vooral in de stad.

Als deze bedrijfsruimten leeg komen te staan moet de eigenaar een heffing betalen. Dit geld gebruikt de overheid om projecten te ondersteunen die ongebruikte bedrijfsgronden een nieuwe toekomst geven.

Hier komt u te weten hoe een bedrijfsruimte terechtkomt in de Inventaris, wanneer de heffing is verschuldigd en hoeveel die bedraagt, wat de mogelijkheden zijn tot schrapping en opschorting en het verkrijgen van een subsidie.

Bekijk een brochure over de regelgeving (WORD-document) (versie september 2018).

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Relevante regelgeving:

1° Het decreet:

2° Het besluit:

  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

3° Decreet Fiscaliteit:

4° Besluit Fiscaliteit:

De bepaling in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 omtrent de heffing en de opschorting van de heffing zijn vanaf 1/01/2014 overgeheveld naar het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013.