Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Atrium Lerend Netwerk

 

Het Atrium Lerend Netwerk is een informeel en ambtelijk netwerk, waar ambtenaren ruimtelijke ordening over de bestuursniveaus heen met elkaar in contact staan. De atria vormen een handig platform om Vlaams beleid te co-creëren, door lokale initiatieven op te sporen die relevant zijn voor de Vlaamse agenda en aan bestuurskracht te werken.

 

Structureel netwerkmodel

In 2007 zette Ruimte Vlaanderen met het Atrium Lerend Netwerk de eerste stappen naar een structureel netwerkmodel met de lokale besturen, waarin partnerschap en kennisuitwisseling centraal staan. Ruimte Vlaanderen zette zo de transitie in van een controlerende en adviserende naar een participerende rol. Vandaag plukt het departement daar de vruchten van.

De atriumwerking staat symbool voor interbestuurlijk partnerschap. Gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en intergemeentelijke ambtenaren komen op regelmatige tijdstippen in vertrouwen samen om kennis en ervaring uit te wisselen. In dat kennisnetwerk kunnen de leden in alle openheid reflecteren over de ruimtelijke ordening en ontstaat synergie, door het gemeenschappelijke streven naar de uitvoering van het gewenste beleid. Afhankelijk van de doelstellingen en het thema kunnen ook lokale politici worden uitgenodigd op de atria.

Met de oprichting van het Atrium Lerend Netwerk introduceerde Ruimte Vlaanderen een cultuurverandering en gaf het departement informeel overleg een plaats. Het Lerend Netwerk is intussen een vertrouwde partner geworden die luistert naar lokale collega’s en lokale bezorgdheden onder de Vlaamse aandacht brengt.

 

Verschillende platformen

Binnen het Atrium Lerend Netwerk zijn er verschillende overlegplatformen, elk met een specifiek doel en deelnemersveld.

1. Partneroverleg

Het Partneroverleg (PO) is een bilateraal overleg tussen Ruimte Vlaanderen en het lokale bestuur. Het is een ambtelijk overleg, maar vaak nemen ook lokale politici eraan deel. Er wordt overlegd en samengewerkt rond lokale processen met impact op de Vlaamse ruimtelijke doelstellingen en prioriteiten. Ruimte Vlaanderen is daarbij ook een klankbord voor het gemeentelijke ruimtelijke beleid.

2. Lokaal Atrium

Het Lokaal Atrium is een drie- tot vierjaarlijks overleg met een vaste regionaal samengestelde ledengroep rond vooraf afgesproken thema’s. Netwerking en kennisdeling staan centraal.

3. Atriumcontactdagen

De Atriumcontactdagen worden een of meerdere malen per jaar georganiseerd op initiatief van de provinciale stuurgroep, in de provinciehoofdplaatsen. Op Atriumcontactdagen worden toelichtingen en workshops gegeven voor alle gemeenten van die provincie.

4. Vlaamse infodagen

Op Vlaamse infodagen worden zo uniform mogelijk grote wijzigingen in de Vlaamse wet- en regelgeving gecommuniceerd. De Vlaamse infodagen vinden telkens in elke provincie plaats.

5. Atria op maat

Het Lerend Netwerk wordt ook gebruikt om thematische atria te organiseren voor een specifieke doelgroep. Het doel bestaat erin lokale input te verzamelen om het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau verder vorm te geven.

Dit platform kan ook gebruikt worden voor uitwisselingen rond bestuurskracht of een ander inhoudelijk thema, dat een specifieke groep gemeenten aangaat.

De atria op maat vormen in de werking van ruimte Vlaanderen een aanvulling op de reguliere atriumwerking met vaste groepen.

6. Vlaamse atria

Voor de Vlaamse beleidsdomeinen die een ruimtelijk belang hebben en een adviserende rol vervullen bij lokale processen zoals (omgevings)vergunningen en plannen, worden Vlaamse atria ingericht. Die brengen de Vlaamse partners dichter bij elkaar en geven hen de kans om bijvoorbeeld hun werking en de regelgeving met elkaar te bespreken.

7. Het virtuele netwerk

Opdat de verschillende bestuursniveaus maximaal zouden kunnen leren van elkaar, heeft Ruimte Vlaanderen een virtueel netwerk opgezet, dat complementair is met het fysieke Lerend Netwerk.

Er werd gekozen voor Yammer, een sociaal kennisnetwerk voor professionals. Zo kunnen gemeenten die soms honderden kilometer van elkaar liggen, elkaar helpen. Het Yammernetwerk wordt dagelijks gebruikt door meer dan 500 leden en is gestructureerd zoals de Lokale Atria. Lokale ambtenaren die willen toetreden tot het netwerk, kunnen dat vragen aan de vertegenwoordiger van Ruimte Vlaanderen in het Lokaal Atrium.